Ple de l'Ajuntament Extraordinària  30/04/2007

Data:
2007/04/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 9.30 hores del DILLUNS dia 30 d’abril de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

 Extraordinària del dia 08.03.2007
 Extraordinària del dia 26.03.2007

2. INFORMAR EL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

3. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE LA SENYORA BÀRBARA SÉNDER MUÑOZ

4. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE LA SENYORA EULÀLIA MESTRE COMAS

5. INCLOURE EL PERSONAL ADMINISTRATIU DEL DEPARTAMENT DE L’ALCALDIA I EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓ GRÀFICA EN EL CAPÍTOL II-CONDICIONS ECONÒMIQUES-L’ARTICLE 13-GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, APARTAT B –BORSA DE DISPONIBILITAT– DEL CONVENI DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AMB EFECTES RETROACTIUS A L’1 DE GENER DE 2006.

6. RATIFICACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA PORCIÓ SEGREGADA DE 689 M2, PER DESTINAR-LA A VIALS, DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA PORT JOAN, 2-20, PARCEL·LA CA-60, POLÍGON A DEL SECTOR CANIGÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARGARIDA, EFECTUADA PER PART DE L’ENTITAT RIGEL DESARROLLO INMOBILARIO SL, REPRESENTADA PER LA SENYORA CLARA ALVARADO PONS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

7. DELEGAR AL CONSELL COMARCAL EL SERVEI D’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA, CONTROL I REGISTRE DELS ESTABLIMENTS MINORISTES DE CARN I ELS SEUS DERIVATS (CARNISSERIES, CARNISSERIES – SALSITXERIES O CANSALADERIES I CARNISSERIES – XARCUTERIES).

8. PROPOSTA RELATIVA A LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA SECRETARIA D’ESTAT D’HISENDA (DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE) I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

9. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ PUIG ROM – 1ª FASE.

10. PROPOSTA RELATIVA A L´APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU ENTRE L´AJUNTAMENT DE ROSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

11. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006 I APROVACIÓ DE L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL (2007-2010) QUE ACOMPANYA L’ESMENTADA LIQUIDACIÓ.

12. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.3 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2007.

13. CESSIÓ EN PRÉSTEC DEL SENYOR SALVADOR GUERRA SALAMÓ, DE 16 ÀMFORES PER SER EXHIBIDES EN EL MUSEU DE LA CIUTADELLA DE ROSES

14. ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA MARIA CINTA LLOVERAS BACH D´UN DOCUMENT DE L´EXALCALDE JOSEP SABATER CALDERÓ

15. DONAR SUPORT A LA INICIATIVA DE RECONÈIXER OFICIALMENT LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.

16. ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA


L’alcaldessa accidental
Montserrat Mindan i Cortada

Roses, 25 d’abril de 2007Acta

Accions del document