Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/03/2008

Data:
2008/03/31 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del Dilluns dia 31 de març de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA


1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
 Extraordinària del 03-12-2007
 Extraordinària del 21-12-2007
 Ordinària del 28-01-2008

2. APROVACIÓ INICIAL DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT DEL CARRER JOAN TIMONEDA, SIGNADA EN DATA 8 DE GENER DE 2008, ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’ENTITAT OBJECTIU IMMOGESTIÓ SA

3. REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, A LA SESSIÓ QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE FEBRER DE 2008, EN QUÈ ES VA SOL·LICITAR A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL LA CESSIÓ DE L’ÚS DE LA SEGONA PLANTA I LA FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE L’ÚS DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA CASA DEL MAR, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES JAUME SANTALÓ PEIX

6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PILAR ESPARCH RIERA

7. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES NEUS TORRENT PUIG

8. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES BARBARA SENDER MUÑOZ

9. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.1 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2008.

10. INFORMAR SOBRE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB L’ENTITAT CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID.

11. INFORMAR SOBRE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB L’ENTITAT CAIXA DE GIRONA.

12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25.02.2008 REFERENT AL PLA DE SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE ROSES PER AL 2008

13. ALIENACIÓ DEL VEHICLE MUNICIPAL AMB MATRÍCULA GE-26911-VE (TRACTOR)

14. PRECS I PREGUNTES


L’alcalde acctal.
Agustí Donat i Romañach

Roses, 26 de març de 2008
Acta

Accions del document