Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/01/2008

Data:
2008/01/28 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 17 hores de DILLUNS, dia 28 de gener de 2008, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Ordinària del dia 26.11.2007

2. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17.12.2007 RELATIU A LA SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ DE LES OBRES MUNICIPALS AMB LES QUE ES VOL CONCÓRRER AL PUOSC QUINQUENNI 2008-2012

3. PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN EL TEXT DE L’APARTAT 11 DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2008.

4. FORMALITZAR LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA (DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL) DEL TERRENY PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT, SITUAT A LA RIERA GINJOLERS, NÚM. 194, DESTINAT A CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL.

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA SOBRE OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2007, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE ROSES RESOLGUÉ RATIFICAR EL CONTINGUT DELS CONVENIS EXPROPIATORIS SUBSCRITS AMB ELS PROPIETARIS DE LES FINQUES 5A I 5B, AFECTADES PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA A L’ÀMBIT DELS CARRERS MIMOSA, GRECS I ARISTÒTIL.

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2007, PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE ROSES RESOLGUÉ RATIFICAR EL CONTINGUT DEL CONVENI EXPROPIATORI SUBSCRIT AMB ELS PROPIETARIS DE LA FINCA 13, AFECTADA PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA A L’ÀMBIT DELS CARRERS MIMOSA, GRECS I ARISTÒTIL.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

9. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE NOUS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL, ROSERSA I PORT DE ROSES SA I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE PORT DE ROSES SA

10. MOCIÓ DE CIU PER ENCARREGAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DELS JARDINS BEAS DE SEGURA

11. MOCIÓ DE CIU PER A LA CREACIÒ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL D’URBANISME ON HI SIGUIN REPRESENTATS ELS GRUPS QUE FORMEN EL CONSISTORI

12. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 de gener de 2008

Acta

Accions del document