Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/11/2010

Data:
2010/11/29 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 19 hores del Dilluns dia 29 de novembre de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

Extraordinària del dia 07 d’octubre de 2010
Ordinària del dia 26 d’octubre de 2010
Extraordinària del dia 02 de novembre de 2010

2. APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I L’AJUNTAMENT DE ROSES PEL TRASPÀS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ DELS SERVEIS SOCIALS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL, QUE S’INCORPORA COM A ANNEX A AQUEST ACORD.

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I D’ACOLLIDA DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT PER A L’ANY 2010.

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET


5. EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE ROSES A BESALÚ, NÚM. 168-169, PROPIETAT DEL SENYOR NARCÍS PUJOL GODÓ, D’ACORD AMB L’AFECTACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL, QUE LA CLASSIFICA COM A SÒL URBÀ, C-4 ZONA VERDA PÚBLICA.

6. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE ROSES I L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ILLA DE RODES PER A L'ÚS SOCIAL D'ESPAIS DEL CENTRE EDUCATIU

7. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 12 DE NOVEMBRE DE 2010 PER LA QUAL S’APROVÀ EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA UTILITZACIÓ DELS PUNTS D’AUTOSERVEI DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA UBICATS EN DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 16 DE SETEMBRE DE 2010 ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT, L’AJUNTAMENT DE ROSES, EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE PALAMÓS PER AL DESENPOLUPAMENT DEL PORT DE ROSES COM A PORT ESCALA I DESTINACIÓ TURÍSTICA DE CREUERS EN LA CONCA MEDITERRÀNIA.

9. EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA PLANTA BAIXA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER D’EN MAIRÓ, 33, INCLOSA EN AL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC / PLA DE BARRIS, PROPIETAT DE LA SENYORA CLARA BRUNET MOLINAS.

10. MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT D’ALGUNS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS EN ELS QUALS PARTICIPA.

11. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3147/2010, DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2010, QUE MODIFICA EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1509, DE DATA 3 DE JUNY DE 2008, DE DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

12. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ALGUNES DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE MEMBRES CORPORATIUS DE L’AJUNTAMENT

13. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde acctal.
Manel Escobar Yegua

Roses, 24 de novembre de 2010


Acta

Accions del document