Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/04/2011

Data:
2011/04/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de dimarts, dia 26 d’abril de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
- Sessió ordinària del dia 28.03.2011

2. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2011”

3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010.

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE MARÇ DE 2011, NÚM.841/22.03.11, RELATIU A L’EXPEDIENT DE DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE ROSES D’UNA OLIVERA MIL·LENÀRIA PROPIETAT DEL SENYOR MIQUEL POUS POL.

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2011, NÚM.881/25.03.11, RELATIU A L’EXPEDIENT DE DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE ROSES D’UN PIANO, PROPIETAT DE LA SENYORA MERCEDES JUVÉ ACERO.

6. CESSIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA SENYORA MERCEDES PORTELL POCH, DE LES PORCIONS DE LES FINQUES CADASTRALS 28995-02 (FINCA 18 DEL PROJECTE), I 28995-01 (FINCA 19 DEL PROJECTE), SITUADES A LA RONDA CIRCUMVAL·LACIÓ, NÚMEROS 1 I 5 RESPECTIVAMENT, AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA C-260.

7. INICI EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER TARRAGONA, 21 (PLANTA BAIXA I 2ª PLANTA PIS), AFECTADES PER VIALITAT SEGONS EL POUM DE ROSES.

8. ACCEPTACIÓ DEL MUTU ACORD EN LA DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PER L’EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER CASTELL DE LA TRINITAT NÚM. 29-CARRER TARRAGONA, 44 I CARRER PEP VENTURA NÚM. 1-CARRER TARRAGONA, 27-37, PROPIETAT DEL SR. JOAQUIM INGLÉS BELTRÁN, AIXÍ COM LA FORMA DE PAGAMENT EN ESPÈCIE MITJANÇANT L’ENTREGA D’UNA FINCA FUTURA, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, SITUADA A L’ILLA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA PAU CASALS, RONDA MIQUEL OLIVA PRAT I CARRER VALÈNCIA.

9. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 1 D'ABRIL DE 2011, REFERENT A L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT ANOMENAT "PLA D'ACTUACIONS AL LITORAL DE ROSES".

10. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 8 D'ABRIL DE 2011, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE TEMPORADA DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES PER A L’ANY 2011.

11. APROVACIÓ DEL CONVENI PLURIANUAL AMB LA FUNDACIÓ D’AJUDA AL DISMINUÏT DE ROSES (FADIR) PER AL PERÍODE 2011-2014 PER A L’ACTIVITAT DE FOMENT DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS I PER LES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE L’ENTITAT

12. RESOLDRE LES AL.LEGACIONS FORMULADES AL CONVENI REGULADOR DEL TRASPÀS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ I APROVAR DEFINITAVAMENT EL TEXT DE L’ESMENTAT CONVENI QUE RECULL LES MODIFICACIONS EFECTUADES PER LES ADMISTRACIONS INTEGRANTS DEL CBSAE

13. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28 DE MARÇ DE 2011 (NÚM. 1023/11), DE DONAR CONFORMITAT AL DOCUMENT ANOMENAT “DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE ROSES”, REDACTAT PER L’EMPRESA D’ALEPH AMB DATA 17 DE MARÇ DE 2011 (REF.: TUC-08/11 (G/T-01).

14. APROVAR EL PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC ELABORAT PER CHIAS MARKETING SYSTEMS. SL.

15. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 1 D’ABRIL DE 2011 (PUNT 8.6) PEL QUAL APROVA LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA PER A PROMOCIONAR L’OFERTA CONGRESSUAL, LÚDICO-TURÍSTICA I D’ESPAIS SINGULARS I DE CENTRES CONGRESSUALS DEL MUNICIPI DE ROSES.

16. INFORMAR DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB L’ENTITAT CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

17. MOCIÓ QUE ES PRESENTA AL PLE DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU I DELS GRUPS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE CREAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT SOBRE LA DESAFECTACIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT DE L’ESPAI DE SANTA MARGARIDA CONEGUT COM A GOLA DE L’ESTANY.

18. MOCIÓ QUE ES PRESENTA AL PLE DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EPM I DELS GRUPS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR PER AL TANCAMENT PROGRESSIU DE LES CENTRALS NUCLEARS I DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE JAPÓ.


19. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 19 d’abril de 2011


Acta

PDF document icon P20110426o- PDF.pdf — PDF document, 273 KB (279613 bytes)

Accions del document