Ple de l'Ajuntament Extraordinària  04/11/2005

Data:
2005/11/04 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 18:00 hores del dilluns dia 04 de novembre de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2006.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2006.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER A L’EXERCICI 2006.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2006.

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2006.

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2006.

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2006.

8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2006.

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2006.

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2006.

11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2006.

12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A L’EXERCICI 2006.

13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXERCICI 2006.

14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2006.

15. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A L’EXERCICI 2006.

16. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I CATÀLEG DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS.Acta

Accions del document