Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/05/2005

Data:
2005/05/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores del dilluns dia 30 de maig de 2005, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA:

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENARIES ANTERIORS.

- Ordinària del 31.01.05

2. CONVENI AMB SALVADOR SALOMÓ VIDAL I ESPERANÇA VIDAL FERRAN, COM A PROPIETARI I USUFRUCTUÀRIA, RESPECTIVAMENT, DE LA FINCA SITUADA AL CARRER GRAN VIA PAU CASALS, 58

3. CESSIÓ D’UN TERRENY AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’IES CAP NORFEU

4. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

5. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVATS PER A L’ANY 2005

6. RATIFICAR L’ACORD DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA CINC D’ABRIL DE 2005, D’APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT (ROSES 2005)

7. SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ EN EL PLA D’USOS I SERVEIS DE ROSES PER A L’EXERCICI 2005 DE L’OCUPACIÓ DE LES TERRASSES QUE ES TROBEN EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE.

8. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DEL BÉ I DRET AFECTATS PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA INCLOSA A LA UA3 (PLAÇA TARRADELLAS), QUALIFICADA DE C2–ZONA VERDA -

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2005, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ENDERROC DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER COMA PEDROSA, 6, D’INICIATIVA MUNICIPAL

10. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 27 D’ABRIL DE 2005, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D’ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES I A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER OBTENIR FINANÇAMENT AMB CÀRREC AL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 51 DEL PGOU DE ROSES, A L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 5, D’INICIATIVA MUNICIPAL

12. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 47 DEL PGOU, A L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 4, D’INICIATIVA MUNICIPAL

13. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 54 DEL PGOU, A L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 26, D’INICIATIVA MUNICIPAL

14. ACORDAR, AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) A L’ÀMBIT DEL SÒL URBÀ I DEL NO URBANITZABLE, LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I DE GESTIÓ, AIXÍ COM DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES A L’ÀREA O ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ

15. RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ DE LA PORCIÓ SEGREGADA DE 79,40 M2 I UNA AMPLADA DE 1,10 ML, DESTINADA A PAS DE SERVEIS, DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER ANTONI CANALS, NÚMS.87-89, 127-129 I 131-133, I AL CARRER JERONI PAU, NÚM.2, DE ROSES, PER PART DE L’ENTITAT AMPURIA IN SL, REPRESENTADA PEL SENYOR JOAN CASADEVALL GELABERT, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

16. RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ DE LA PORCIÓ SEGREGADA 274,19 M2, DESTINADA A VIALITAT PÚBLICA, DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA DE LA PLATJA, 58-60, DE ROSES, PER PART DE L’ENTITAT GOLA ESTANY RESIDENCIAL SL, REPRESENTADA PEL SENYOR EDUARD GARCÍA FONS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

17. MOCIÓ SOBRE LA LINIA D’ALTA TENSIÓ DE 400 Kv ENTRE BESCANÓ, FIGUERES I BAIXÀS.

18. PRECS I PREGUNTES.


Acta

Accions del document