Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/03/2006

Data:
2006/03/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia
E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS dia 27 de març de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Ordinària del 30.01.2006
- Extraordinària del 15.02.2006

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, AMB MOTIU DE LA DIMISSIÓ DE L’ANTERIOR REGIDOR JOSEP PAGÈS I ESTANY, EL PASSAT 30 DE GENER DE 2006.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2005.

4. RATIFICAR L’ACORD DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA DEU DE FEBRER DE DOS MIL SIS, D’APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT (ROSES 2006)

5. RATIFICAR L’ACORD DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA Ú DE MARÇ DE DOS MIL SIS, D’APROVAR ELS PROJECTES DE JOVENTUT PER A L’ANY 2006.

6. PLA D’ORDENACIÓ DE LES OCUPACIONS DE LES PLATGES I CALES DE ROSES

7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13.03.2006 REFERENT A L’ALIENACIÓ DEL VEHICLE MUNICIPAL AMB MATRÍCULA GI-6827-AL

8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13.02.2006 REFERENT AL PLA D’USOS I SERVEIS PER A LES PLATGES DE ROSES PER A L’EXERCICI 2006

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13.02.2006 REFERENT A LES OCUPACIONS TEMPORALS D’ALTRES ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DEL MUNICIPI DE ROSES PER A L’EXERCICI 2006

10. ASSABENTAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 16.01.2006 REFERENT AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 400/04.

11. REGULACIÓ DELS FONDEJOS A LES CALES URBANES DE ROSES

12. APORTACIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS COMERCIALS A LA PLANTA DE COMPOSTATGE D’OLOT

13. ACCEPTACIÓ DELS PREUS JUSTOS ASSIGNATS PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, RESPECTE A DIVERSES FINQUES AFECTADES PEL PLA ESPECIAL DE LA CIUTADELLA.

14. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE DE COMPRAVENDA SIGNAT EL 6 DE MARÇ DEL 2003, RELATIU A L’ALIENACIÓ D’UNA PARCEL·LA SOBRERA DE LA VIA PÚBLICA UBICADA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS D’EN MAIRÓ I RIERA GINJOLERS.

15. COMPLEMENTAR L’ACORD DE PLE DE 30/05/2005, RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PORCIÓ D’UN TERRENY PER A DESTINAR-LA A AMPLIACIÓ DEL SOLAR DE L’IES CAP NORFEU, EN EL SENTIT QUE ES FA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

16. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI PER A L’EXTINCIÓ DEL DRET D’ARRENDAMENT QUE GRAVA LA FINCA EXPROPIADA AL SECTOR LA CIUTADELLA, SITUADA A L’AV. DE RHODE NÚM. 25,3-2.

17. REVISIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2004, AMB L’OBJECTE D’INCORPORAR UNA SÈRIE DE FINQUES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT QUE NO FIGUREN INVENTARIADES.

18. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA VERDS-EPM PER A LA CREACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ AL NOSTRE MUNICIPI.

19. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 22 de març de 2006

Acta

Accions del document