Junta de Govern Ordinària  17/10/2014

Data:
2014/10/17 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

1.- OBRES MAJORS

1.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA AL CARRER DE JOAN MARGARIT, 47, DE ROSES

2.- OBRES MENORS

2.1.- COMUNICACIONS PRÈVIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES EN FINQUES PRIVADES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

2.2.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA FINCA DEL CARRER DE LA CALA BONA, 17, DE ROSES, CONSISTENTS EN L’OBERTURA DE DUES FINESTRES

2.3.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER EXECUTAR OBRES CONSISTENTS EN REFORMAR EL LOCAL, A LA A FINCA DE LA CTRA. DE CANYELLES, 6, BAIX, DE ROSES

2.4.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA PLANTA DE FILETEJAT DE PEIX (INSTAL·LACIÓ D’UNA PORTA I UN MOLL DE CÀRREGA), A LA FINCA DE LA CARRETERA DEL FAR, 4, DE ROSES

2.5.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMAR I REDISTRIBUIR LA PLANTA BAIXA I LA PISCINA COBERTA, A LA FINCA DEL CARRER DE SALVADOR ESPRIU, 13-21, HABITATGE C-5, DE ROSES

2.6.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS, DE LOCAL (MAGATZEM) A GARATGE, A LA FINCA DE L’AV. DE SANTA MARGARIDA, 33-37, BAIX 3, DE ROSES

2.7.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CANVIAR LA UBICACIÓ DE LA CUINA DEL RESTAURANT, A LA FINCA DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA, 1-3 DE ROSES

2.8.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL·LAR UN ASCENSOR A L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT A LA FINCA DEL CARRER DEL RIU FLUVIÀ, 1-5, DE ROSES

2.9.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMAR LA FAÇANA SUD DE L’EDIFICACIÓ, A LA FINCA DEL CARRER DE JOAN MARGARIT, 24 DE ROSES

2.10.- CONCEDIR A ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, REPRESENTADA PER SERGI SITJES ROCA, LLICÈNCIA D’OBRES AL CARRER DE MARIÀ AGUILÓ, NÚM. 23

4.- ALTRES ACORDS

4.1.- SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN CENTRE D’EXPEDICIÓ, COMERCIALITZACIÓ EN ORIGEN, TRANSFORMACIÓ I ENVASAT DE PEIX I MARISC, A LA CARRETERA DEL FAR, 4, DE ROSES

4.2.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DELS DOS HABITATGES DE LA PLANTA ENTRESOL DE L’EDIFICI DEL CARRER DEL DOCTOR JAUME PI I SUNYER, 4, DE ROSES

4.3.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE CONSTRUÏT AL CARRER TURÓ DE L’HOME, 13, DE ROSES

6.- ACORDS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

6.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 1 D’AGOST DE 2014, D’APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER (PDUSC-1) I DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS DEL SISTEMA COSTANER INTEGRATS PER SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SENSE PLA PARCIAL APROVAT (PDUSC-2)

8.- PROPOSTES REGIDORS

8.1.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL “SERVEI D’ATENCIÓ AL VISITANT, SERVEI EDUCATIU I BOTIGA-LLIBRERIA DE L’ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA I EL CASTELL DE LA TRINITAT”

8.2.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ TÈCNICA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS, ENTRE LA ROTONDA DE LA GRAN VIA I L’AV. DE RHODE DINS DEL PLA DE BARRIS DE ROSES”

8.3.- DONAR-SE PER ASSABENTAR L’AJUNTAMENT DE ROSES DEL CANVI DE NOM DE L’EMPRESA AQUALOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, SAU QUE PASSA A ANOMENAR-SE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

8.4.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 2724/25.09.2014, DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014, PER LA QUAL S’HA RESOLT APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS, TRAM COMPRÈS ENTRE LA ROTONDA DE LA GRAN VIA I L’AV. DE RHODE DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE ROSES”

8.5.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ DE LICITACIÓ ANTICIPADA, DE LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE NETEJA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL CAVALLET DE MAR”

8.6.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA “REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE ROSES A MAS FUMATS, PER A LA SEVA ADEQUACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL I REFOSA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZAT DE LA SERRA DE RODES I ENTORNS”

8.7.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ DE LICITACIÓ ANTICIPADA, LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE NETEJA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL FRANQUET”

8.8.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ DE LICITACIÓ ANTICIPADA, LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DE LA POLICIA LOCAL”

8.9.- APROVAR EL PROGRAMA DE TREBALL DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES”

8.10.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LA “DIRECCIÓ SUPERIOR DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE LA TRINITAT”

8.11.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA PLAÇA FREDERIC RAHOLA A FAVOR DE L'AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES, PER DUR A TERME LES TRADICIONALS QUINES DE NADAL

8.12.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA COM A PISTA POLIVALENT”

8.13.- NOTIFICAR AL CONTRACTISTA LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “ENDERROC DE DETERMINATS EDIFICIS DEL PAISATGE NATURAL DE PUNTA FALCONERA”

8.14.- RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA AMB PROPOSTA DE REGIDOR NÚM. 2880/10.10.14, DE DATA 9 D'OCTUBRE DE 2014, REFERENT A LA PETICIÓ D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE ROSES, REPRESENTADA PEL SENYOR DAVID CAMPÀ FRIGOLA, D'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA, EL DIUMENGE DIA 12 D'OCTUBRE D'ENGUANY, AL CARRER DOCTOR ARRUGA CANTONADA MARIÀ BENLLIURE, DAVANT DEL MERCAT DE 09:00H A 13:00H, PER DONAR INFORMACIÓ PEL DRET A DECIDIR

8.15.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA AMB PROPOSTA DE REGIDOR NÚM. 2773/03.10.14, DE DATA 1 D'OCTUBRE DE 2014, REFERENT A LA PETICIÓ DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA DE ROSES, REPRESENTADA PEL SENYOR RAMON DACHS PEITIVÍ, D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER INSTAL·LAR UNA TAULA ELS DIUMENGES DEL DIA 5 D'OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE AL CARRER DOCTOR ARRUGA CANTONADA MARIÀ BENLLIURE, DE LES 08:00H A LES 14:00H

8.16.- DENEGAR LA PETICIÓ DE VICTÒRIA GABARRI ARENAS D'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA PARADA NÚM. 204 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

8.17.- PRORROGAR, PER A L’EXERCICI 2014, LA TITULARITAT DE LA PARADA NÚM. 224 DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS A MODESTO RICO ARANDA

8.18.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA D'ASSAIG DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ BALLDEMAR DE MÚSICA I DANSA TRADICIONAL DE CATALUNYA, PER DUR A TERME ASSAJOS I TALLERS DE DANSA I MÚSICA TRADICIONAL

8.19.- AUTORTIZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA D'ASSAIG DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ SARDANISTA “LA ROTLLANA” DE ROSES, PER DUR A TERME UN ASSAIG AMB UNA ASSOCIACIÓ DE BÈLGICA, EL DIA 30 D'ABRIL DE 2014, DE LES 19.00 A LES 21.00 HORES

8.20.- CONTRACTAR A SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA, PERQUÈ APORTI L’OBRA DE TEATRE “LA PARTIDA”, AL TEATRE MUNICIPAL, EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2014, A LES 18:00 H

8.21.- INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SENYORA DOLORES BUSCATÓ FIGUERAS

8.22.- INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FORMULADA PEL SENYOR JOAN JOSEP NEGRE FRIGOLA

8.23.- CONCEDIR AL CLUB CICLISTA ROSES LA LEGALITZACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ DE LA MARXA DE BICICLETA DE MUNTANYA DE DUES ETAPES ANOMENADA “RAIDS AL VENT 2.3” QUE VA TENIR LLOC ELS DIES 4 I 5 D’OCTUBRE DE 2014, AMB SORTIDA I ARRIBADA DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES

8.24.- APROVAR DEFINITIVAMENT L'“ANNEX DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU DE PASSAREL·LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS, DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI A LA PLAÇA DE LA VICTÒRIA CATALANA”

8.25.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB TRAMITACIÓ DE LICITACIÓ ANTICIPADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DE NETEJA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL”

8.26.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SOTERRAMENT DE L’ILLA DE CONTENIDORS CS-26 I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A LA PLAÇA FREDERIC RAHOLA”

8.27.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA COL.LOCACIÓ D’UN PAVIMENT ESPORTIU DE POLIURETÀ EN LA PISTA ANNEXA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL

8.28.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “ P14/074 PROJECTE DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC D’UNA SALA POLIVALENT”, D’INICIATIVA MUNICIPAL

Acta

PDF document icon 141017 O.pdf — PDF document, 80 KB (82398 bytes)

Accions del document