Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/01/2015

Data:
2015/01/26 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 26 de gener de 2015, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Extraordinària del dia 17.11.2014.

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L' ALCALDIA NÚM. 3600/17.12.14, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE DIVERSES MATÈRIES

4. DONAR L’ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DE 05.11.2014, D’ESTIMAR EN PART EL REQUERIMENT PREVI AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU FORMULAT PER L’AJUNTAMENT DE ROSES, CONTRA L’ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA, DE 13.06.2013, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PORT DE ROSES.

5. CLASSIFICACIÓ DELS ENS DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT DE ROSES EN APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL DE BASES DE RÈGIM LOCAL (LBRL) EN LA REDACCIÓ DONADA PER LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT (LRSAL).

6. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 21 de gener de 2015

Acta

PDF document icon Acta 20150126 o.pdf — PDF document, 3.74 MB (3921096 bytes)

Accions del document