Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

Roses posa't guapa

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ASPECTE EXTERIOR DELS IMMOBLES DE ROSES 

ATENCIÓ!! LA DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA PEL 2018 ESTÀ ESGOTADA


ÍNDEX

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

DESTINATARIS

LLOC DE PRESENTACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DESPESES SUBVENCIONABLES

REQUISITS

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

JUSTIFICACIÓ


 

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

Promoure les iniciatives de rehabilitació del parc immobiliari privat que suposin una millora del paisatge urbà, fomentar el treball en la cadena del sector de la construcció, regenerar el parc immobiliari i millorar les condicions estètiques i de seguretat del parc immobiliari rosinc. 
L'objecte de la subvenció serà l'edifici en el seu conjunt. Cas de façanes, la propietat de la qual siguin compartides o confrontants amb carrers diferents que no formin cantonada, es podran considerar per separat.


DESTINATARIS

Persones físiques o jurídiques, ja sigui en qualitat de propietaris o llogaters, i les comunitats de propietaris.

_______________________________________________________________________________________

LLOC DE PRESENTACIÓ

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a la tramitació del procediment de sol·licitud de subvenció i de la seva justificació a través dels mitjans electrònics (atès l'apartat 7 de les Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions municipals).


ÀMBIT D'ACTUACIÓ


DESPESES SUBVENCIONABLES

1. Pintar façanes
2. Rehabilitació i restauració de façanes.
3. Obres de millora i adequació de façanes a la normativa vigent.
4. Millora dels acabats de les parets mitgeres. 


REQUISITS

1. L'antiguitat de l'edifici (segons Cadastre) ha de ser superior a 10 anys.
2. Les obres han de ser de rehabilitació i/o millora (no són subvencionables les ampliacions ni l'obra nova), i tenir com a finalitat millorar les condicions estètiques, de climatització / insonorització i/o de seguretat dels immobles de la vila.
3. Les actuacions en façana han d'englobar la totalitat de la mateixa (no s'admetran intervencions parcials tals com, per exemple, la part de façana corresponent a un primer i segon pis en un edifici de tres plantes).
4. Que tinguin un pressupost mínim de 1.500 €.
5. Que la llicència d'obres es trobi vigent, no caducada, o que la tramitació sigui simultània o que l'actuació derivi d'una ordre d'execució.


QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

40% del pressupost elegible.
- Màxim: 6.000 € per finca.
- Mínim: 600 € (corresponent a un pressupost de 1.500 €).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les peticions es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació del corresponent extracte de la convocatoria al Butlletí Oficial de la Provincia, mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Com a màxim es poden demanar fins al 15 de setembre de l'any de la convocatòria, subjecte a disponibilitat pressupostària.


TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

Dos mesos a comptar des de l'acabament de les obres.

La justificació s'haurà de realitzar amb la presentació dels models normalitzats disponibles a la web de l'Ajuntament, segons l'import de la subvenció i el tipus de beneficiari.


SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

Vegeu els models (Programa 18 -  "Roses posa't guapa" obres privades)

INSTÀNCIA GENÈRICA. S'ha de presentar electrònicament (via on line).  Amb la instància cal adjuntar-hi la següent documentació:

- Declaració per a la sol·licitud de subvenció (document S1), degudament omplerta i signada i acompanyada de la següent documentació:


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

- Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o de la persona física sol·licitant.
- Fotocòpia del NIF/NIE de la persona representant de l'entitat.
- Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte a l'entitat.
- Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat 


DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR RELATIVA A LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 

- Memòria explicativa de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, segons model normalitzat (Annex S2).
- Pressupost detallat de les despeses i els ingressos previstos, segons model normalitzat (Annex S3).
- Fitxa d'alta de creditor (en el cas de primera petició o en cas de modificació de les dades existents), degudament omplerta i signada pel sol·licitant i signada i segellada per l'entitat bancària.
- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor (igual o superior a 50.000 €), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per l'obra, tret que per les característiques especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que la realitzin, o tret que la despesa s'hagi efectuat anteriorment a la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o bé en la sol·licitud de subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de justificar expressament en una memòria.

 

 El pressupost de les obres: 

- Ha d'anar a nom del sol·licitant de la subvenció.
- El pressupost elegible a efectes del càlcul de la subvenció serà el pressupost que consti al projecte presentat en sol·licitar la llicència d'obres/comunicació prèvia d'obres, que és la base imposable de l'ICIO. Ha de coincidir amb el pressupost d'execució material de l'obra.
- En cas que el projecte inclogui també obres no subvencionables, caldrà presentar un pressupost desglossat, signat per tècnic competent, on constin detallades les actuacions subvencionables i les que no ho són.


JUSTIFICACIÓ

Vegeu els models (Programa 18 - "Roses posa't guapa" obres privades)

Una vegada concedida la subvenció i realitzades les obres, el beneficiari ha de presentar a l'Ajuntament:

_COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT (si  la subvenció concedida és d'un import igual o inferior a 5.000 €, excepte si el beneficiari és persona física):

INSTÀNCIA GENÈRICA. S'ha de presentar electrònicament (via on line). Amb la instància cal adjuntar-hi la següent documentació:

- Declaració per a la justificació de subvenció amb compte justificatiu simplificat  (Annex J1), degudament omplerta i signada.
- Memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts  (Annex J2).
- Compte justificatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la  realització de les activitats subvencionades (Annex J3).
- Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada (Annex J4).


_ COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA (si la subvenció concedida és d'un import superior a 5.000 €, o bé de qualsevol quantia en el cas de ser persona física el beneficiari):

INSTÀNCIA GENÈRICA. S'ha de presentar electrònicament (via on line). Amb la instància cal adjuntar-hi la següent documentació:

- Declaració per a la justificació de subvenció amb aportació de justificants de despesa  (Annex J1), degudament omplerta i signada.
- Memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts  (Annex J2).
- Compte justificatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la  realització de les activitats subvencionades (Annex J3).
- Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada (Annex J4).
- Factures de les despeses generades per l’activitat, que hauran de complir els requisits establerts pel RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
- Els justificants de pagament bancari del compte titularitat de l’ens o persona subvencionat/da de cadascuna de les despeses, i en el supòsit de pagament en efectiu de despeses inferiors o iguals a 1.000 €, la presentació del corresponent rebut per part del proveïdor, degudament signat i datat, on aparegui clarament la factura o document justificatiu al qual correspon el pagament.
- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor (igual o superior a 50.000 €), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per l'obra, tret que per les característiques especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que la realitzin, o tret que la despesa s'hagi efectuat anteriorment a la sol·licitud de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o bé en la sol·licitud de subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de justificar expressament en una memòria.

 


PER VEURE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR CLIQUEU AQUÍAccions del document