Ajuntament de Roses
Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Sou a: Inici / Roses posa't guapa

Roses posa't guapa

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ASPECTE EXTERIOR DELS IMMOBLES DE ROSES (ROSES POSA’T GUAPA)

 

ROSES POSA'T GUAPA!


ÍNDEX

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

DESTINATARIS

LLOC DE PRESENTACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DESPESES SUBVENCIONABLES

REQUISITS

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

JUSTIFICACIÓ


OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

Promoure les iniciatives de rehabilitació del parc immobiliari privat que suposin una millora del paisatge urbà, fomentar el treball en la cadena del sector de la construcció, regenerar el parc immobiliari i millorar les condicions estètiques i de seguretat del parc immobiliari rosinc. 


DESTINATARIS

Persones físiques o jurídiques, ja sigui en qualitat de propietaris o llogaters, i les comunitats de propietaris.

_______________________________________________________________________________________

LLOC DE PRESENTACIÓ

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.


ÀMBIT D'ACTUACIÓ


DESPESES SUBVENCIONABLES

 1. Pintar façanes
 2. Rehabilitació i restauració de façanes.
 3. Obres de millora i adequació de façanes a la normativa vigent.
 4. Millora dels acabats de les parets mitgeres.

Observacions:

 • Les obres hauran de preveure, quan això sigui possible, la integració o l'endreçament de les instal·lacions que interfereixin en la composició arquitectònica de l'edifici (aparells de climatització, antenes, ...).
 • En les façanes d'edificis inclosos en la relació de béns protegits la intervenció cromàtica haurà d'anar encaminada a mantenir els materials originals (art. 118 del POUM).
 • En la resta d'edificis, els colors i els materials emprats s'hauran d'ajustar a la normativa específica del POUM per a cadascuna de les zones i la Carta de Colors de Roses. En les intervencions s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn.

REQUISITS

 1. L'antiguitat de l'edifici (segons Cadastre) ha de ser superior a 10 anys.
 2. Les obres han de ser de rehabilitació i/o millora (no són subvencionables les ampliacions ni l'obra nova), i tenir com a finalitat millorar les condicions estètiques, de climatització / insonorització i/o de seguretat dels immobles de la vila.
 3. Les actuacions en façana han d'englobar la totalitat de la mateixa (no s'admetran intervencions parcials tals com, per exemple, la part de façana corresponent a un primer i segon pis en un edifici de tres plantes).
 4. Que tinguin un pressupost mínim de 1.500 €.
 5. Que la llicència d'obres es trobi vigent, no caducada, o que la tramitació sigui simultània o que l'actuació derivi d'una ordre d'execució.

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

 • 40% del pressupost.
 • Màxim: 6.000 € per finca.
 • Mínim: 600 € (corresponent a un pressupost de 1.500 €).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Durant tot l'exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària


TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

Tres mesos a comptar des de la finalització de les obres.


SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

 1. Instància (per veure model cliqueu aquí).
 2. Còpia del DNI del sol·licitant.

En el cas de ser una persona jurídica o comunitat de propietaris, cal presentar:

 • Còpia del CIF del sol·licitant.
 • Còpia del DNI de la persona representant
 • Acreditació de la representació legal del sol·licitant respecte a l'entitat
 • Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat.

3. Fitxa d'alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades(per veure model cliqueu aquí). Cal especificar-hi el número de compte bancari del sol·licitant on l'Ajuntament realitzarà l'ingrès de la subvenció en cas de ser atorgada.
4. Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat i Social.
5. Memòria explicativa de les actuacions per les quals se sol·licita la subvenció
(per veure model cliqueu aquí). amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament, d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament (per veure model cliqueu aquí).

 El pressupost de les obres: 

 • Ha d'anar a nom del sol·licitant de la subvenció.
 • Ha de coincidir amb el pressupost presentat en sol·licitar la llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres, en base al qual l'interessat va pagar l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
 • En cas que el projecte inclogui també obres no subvencionables, caldrà presentar un pressupost desglossat, signat per tècnic competent, on constin detallades les actuacions subvencionables i les que no ho són.


JUSTIFICACIÓ

Una vegada concedida la subvenció i realitzades les obres, el beneficiari ha de presentar a l'Ajuntament:

_ SI LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ÉS D'UN IMPORT IGUAL O INFERIOR A 3.000 €: Compte justificatiu simplificat (per veure model cliqueu aquí).

El beneficiari de la subvenció haurà de presentar:

 1. La memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts - annex 1 (per veure model cliqueu aquí).
 2. El compte justificatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades – annex 2 (per veure model cliqueu aquí).
 3. Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada – annex 3 (per veure model cliqueu aquí).
 4. El compromís del beneficiari de mantenir en arxiu els documents originals que justifiquen la subvenció en compliment de l’obligació que estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions.
 5. L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert.
 • Només s’admetrà el pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius de la despesa de quantia inferior a 2.500 €.

_ SI LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ÉS D'UN IMPORT SUPERIOR A 3.000 €: Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (per veure model cliqueu aquí). A utilitzar també per la justificació de subvencions de l'exercici 2015, sigui quin sigui el seu import.

El beneficiari de la subvenció haurà de presentar:

1. Memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts annex 1 (per veure model cliqueu aquí).
2. Compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, que ha d’incloure:

 • Un resum de les despeses i dels ingressos aplicats a l'activitat subvencionada, amb les desviacions produïdes en base al pressupost presentat – annex 2 (per veure model cliqueu aquí).
 • Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del creditor, el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament – annex 3 (per veure model cliqueu aquí).

3. Les factures originals que acreditin aquestes despeses (posteriorment l’Ajuntament les retornarà). A les factures cal fer-hi constar:

 • Número i data de la factura.
 • Nom de l’emissor i CIF (en cas de persona jurídica) o NIF (en cas de persona física).
 • Ha d’anar a nom de la persona beneficiària de la subvenció.

4. L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert. Només s’admetrà el pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius de la despesa de quantia inferior a 2.500 €.
5. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 


ADDICIONALMENT:

 1. En el cas que s'hagi presentat projecte: caldrà aportar un certificat signat pel tècnic conforme les obres s'han executat d'acord amb les determinacions de la llicència (número i data) i la documentació tècnica aportada (pel que fa a material, colors, acabats, adequació dels serveis i supressió o correcció d'elements distorsionadors).
 2. En el cas que no s'hagi presentat projecte, caldrà una declaració expressa, signada per la propietat, conforme els treballs s'han finalitzat d'acord amb les determinacions de la llicència o comunicació (número i data) i la documentació tècnica aportada (pel que fa a material, colors, acabats, adequació dels serveis i supressió o correcció d'elements distorsionadors).  


PER VEURE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR CLIQUEU AQUÍROSES POSA'T GUAPA!

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet