Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 07. LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS A RESIDENCIAL

07. LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS A RESIDENCIAL

El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions està subjecte a comunicació, excepte a ús residencial que està subjecte a llicència. 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes: Llicència canvi d'ús: 78,69 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"). Cal indicar-hi l'ús actual, i si el canvi d'ús sol·licitat comporta o no l'execució d'obres.
  • Plànol de situació amb indicació de la finca.
  • Fotografia exterior del local.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Observacions:
  • El sol·licitant ha de ser la persona que figura com a titular de la finca a nivell d'IBI (impost sobre béns immobles).
  • El canvi d'ús en sòl no urbanitzable i delimitat està subjecte a llicència urbanística.
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la llicència.
 • Termini de resolució: El termini màxim per resoldre aquesta sol·licitud de llicència és de dos mesos; transcorregut aquest termini sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).

DocumentsAccions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet