COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI D'ÚS

El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions està subjecte a comunicació prèvia, excepte a ús residencial que està subjecte a llicència.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link).

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes a autoliquidar per a aquest tràmit són:
  - Taxa comunicació prèvia canvi d'ús: 83,18 €
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP COMUNICACIÓ PRÈVIA SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT
   
 • Termini màxim de durada del procediment i efectes del silenci: La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació i els documents requerits, sempre i quan el nou ús comunicat s'ajusti a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals corresponents.

Com es fa

Documentació necessària: Formulari, degudament emplenat
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant (cliqueu el link).
2) Annex associat a una comunicació de canvi d'ús (per veure model cliqueu aquí). Cal indicar-hi l'ús actual i l'ús que es pretén dur a terme; també cal indicar si el canvi d'ús comporta o no l'execució d'obres.
-  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la comunicació prèvia de canvi d'ús.
- Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
4) Plànol d'emplaçament del local dins l'edifici (en el cas que existeixin diversos locals a l'immoble).
5) Fotografia que acrediti l'estat actual del local abans de la comunicació prèvia de canvi d'ús.
 

 • Observacions:
  1) La instància s'ha de presentar a nom de la persona que figura com a titular de la finca a nivell d'IBI (impost sobre béns immobles).
  2) El canvi d'ús està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
       - Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
       - Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 
   
 • Efectes de la comunicació: 
  1) La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan el nou ús comunicat s'ajusti a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals corresponents.
  2) La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística).
  3) L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en la comunicació.Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.20109; modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document