LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS (A ÚS RESIDENCIAL)

El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions està subjecte a comunicació prèvia, excepte quan és a ús residencial; en aquest cas el canvi d'ús està subjecte a llicència. 


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.cliqueu el link)

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu:  La taxa a autoliquidar per a aquest tràmit és:
  - Taxa llicència canvi d'ús a residencial: 83,18 €
   (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA.

 • Termini màxim de durada del procediment: Dos mesos.
 • Documentació resultant: Notificació resolució.
 • Efectes del silenci: Transcorregut el termini de dos mesos sense rebre resposta de l'Ajuntament el silenci és positiu a excepció del que disposa l'article 5.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Com es fa

 • Documentació necessària: Formulari, degudament emplenat.
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

  Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). cliqueu el link) 
  2) Annex associat a una sol·licitud de llicència de canvi d'ús (per veure model cliqueu aquí). 
       -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
       - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
       - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
  3) Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
  4) Plànol d'emplaçament del local dins l'edifici (en el cas que existeixin diversos locals a l'immoble).
  5) Fotografia que acrediti l'estat actual del local abans de la sol·licitud de llicència de canvi d'ús.

 Observacions:
- El sol·licitant ha de ser la persona que figura com a titular de la finca a nivell d'IBI (impost sobre béns immobles).
- El canvi d'ús en sòl no urbanitzable i delimitat està subjecte a llicència urbanística.
 Tràmits relacionats


Normativa

- Pla general d'ordenació urbana de Roses.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).

Accions del document