Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI D'ÚS

COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI D'ÚS

El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions està subjecte a comunicació prèvia, excepte a ús residencial que està subjecte a llicència.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.20109; modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Comunicació canvi d'ús  + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
   • Taxa comunicació prèvia canvi d'ús: 78,69 €
 • Termini màxim de durada del procediment i efectes del silenci: La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació i els documents requerits, sempre i quan el nou ús comunicat s'ajusti a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals corresponents.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Formulari, degudament emplenat
   - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí(requereix autenticació).
   - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

    Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
   1. Annex associat a una comunicació de canvi d'ús (per veure model cliqueu aquí). Cal indicar-hi l'ús actual i l'ús que es pretén dur a terme; també cal indicar si el canvi d'ús comporta o no l'execució d'obres.
    -  Cal descarregar l'esmentat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la comunicació prèvia de canvi d'ús.
    - Els camps de l'annex marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.
    - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí
   2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest tràmit).
   3. Plànol d'emplaçament del local dins l'edifici (en el cas que existeixin diversos locals a l'immoble).
   4. Fotografia que acrediti l'estat actual del local abans de la comunicació prèvia de canvi d'ús.
     
 • Observacions:
  1. La instància s'ha de presentar a nom de la persona que figura com a titular de la finca a nivell d'IBI (impost sobre béns immobles).
  2. El canvi d'ús està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
   • Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
   • Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 
     
 • Efectes de la comunicació: 
  1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan el nou ús comunicat s'ajusti a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals corresponents.
  2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística).
  3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en la comunicació.

DocumentsAccions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet