Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 06. COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI D'ÚS

06. COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI D'ÚS

El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions està subjecte a comunicació prèvia, excepte a ús residencial que està subjecte a llicència.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.20109; modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes: Comunicació canvi d'ús: 78,69 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"). Cal indicar-hi l'ús actual i l'ús que es pretén dur a terme; també cal indicar si el canvi d'ús comporta o no l'execució d'obres.
  • Plànol de situació amb indicació de la finca.
  • Fotografia exterior del local.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Observacions:
  • La instància s'ha de presentar a nom de la persona que figura com a titular de la finca a nivell d'IBI (impost sobre béns immobles).
  • El canvi d'ús està subjecte a llicència (no a comunicació prèvia) si es refereix a:
   • Béns en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
   • Béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. 
 • Efectes de la comunicació: 
  1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan el nou ús comunicat s'ajusti a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals corresponents.
  2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en la comunicació.

DocumentsAccions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet