Òrgans col·legiats municipals

EL PLE

 

El Ple de la Corporació està integrat per l'alcalde/essa i els/les regidors/ores de l'Ajuntament.

En el cas de Roses, i per la població resident en el terme municipal, li corresponen 17 regidors.

Les sessions del Ple de la Corporació se celebren en el saló de sessions de la Casa Mallol d'aquest municipi. Les sessions ordinàries del ple tenen una periodicitat mensual, l’últim dimecres de cada mes natural, a les 19:00 hores, tot això sense perjudici de dur a terme les sessions extraordinàries que calguin. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil.

El Reglament orgànic municipal (ROM), regula el funcionament dels òrgans municipals i el procediment d'informació i de participació.

 

Competències del Ple

El Ple és l'òrgan col.legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde/essa, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal. Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local: 

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • Igualment, pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde/essa, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

» Accés a les actes del Ple


LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

La Junta de Govern Local té assignades les següents atribucions:

 • a) L'assistència permanent a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
 • b) Les atribucions que aquesta Alcaldia o el Ple de forma expressa li deleguin i que a continuació es descriuen:

 

1) En matèria d’urbanisme i obres públiques:

 • a) Les aprovacions dels instruments de planejament derivat, així com les instruments de gestió        urbanística i dels projecte d’urbanització i els projectes d’actuació específica.

2) En matèria de contractes:

 • a) Els contractes d’obres, de concessió d’obres, concessió de serveis, contractes de subministres, contractes de serveis, contractes administratius especials i contractes privats, competència de l’Alcaldia, és a dir quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros ( 6.000.000,00 €) , inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quanta assenyalada. No es delega a la Junta de Govern Local els contractes menors, ni aquells contractes amb valor estimat igual o superior a l’establert pel procediment simplificat sumari, és a dir contractes d’obres quan el seu valor estimat no excedeixi de vuitanta mil euros (80.000,00 €), i contractes de serveis i subministres quan el seu valor estimat no excedeixi de seixanta mil euros (60.000,00 €) . Tampoc es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació de certificacions ordinàries, de revisió de preus, de certificacions finals, de requeriments sobre incompliments de contractes, de la recepció i de la devolució de la fiança sobre els contractes als qual es refereix aquest apartat. 
 • b) En matèria de projectes d’obres locals ordinàries i memòries valorades, es delega a la Junta de Govern Local la seva aprovació i/o modificació, quan per raó de la quantia s’hagi delegat la contractació a la Junta de Govern Local de conformitat amb l’apartat anterior

3) En matèria de béns i patrimoni, en els termes establerts a l’article 21.1. p) de la Llei 7/1985

 • a) L’adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros (3.000.000,00 €) , així com l’alienació de patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • b) Les llicències d’ocupació de platges. 

 

4) En matèria d'intervenció administrativa:

 • a) L’atorgament de les llicències ambientals recollides a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • b) L’atorgament de les llicències municipals d’espectacles públics i activitats recreatives recollides als punts a), b) i c) article 95 Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 

5) En matèria de responsabilitat patrimonial:

 • a) La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial, llevat dels supòsits d’inadmissió

 

6) En matèria de subvencions:

 • a) Aprovació de convenis reguladors de concessió de subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i a particulars, que el seu import sigui superior a 5.000€.

 

7) En matèria pressupostària

 • a) Les modificacions de crèdit competència de l’Alcaldia, transferències de crèdits, generació de crèdits i incorporació de romanents.
 • b) L’aprovació de la liquidació del pressupost.
 • c) L’aprovació dels criteris per a l’elaboració del pressupost de la Corporació.

 

8) En matèria de personal

 • a) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per Ple.
 • b) L’aprovació de les bases de les proves de selecció de personal i els concursos de provisió de llocs de treball.

 

9) En matèria de mercat setmanal i les fires esporàdiques:

 • a) L’atorgament de les autoritzacions de les parades del mercat setmanal.
 • b) L’aprovació del calendari de fires de petit format.

 

10) En matèria d'esdeveniments culturals, festius, de promoció turística i/o econòmica:

 • a) L'aprovació de les programacions.

 

11) En matèria de convenis de col·laboració:

 • ) Convenis interadministratius que siguin competència de l’alcalde, tret dels que tinguin per objecte la transferència de funcions, d’activitats o delegacions entre Administracions Públiques.
 • b) Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat l’objecte dels quals no podrà estar comprès en les normes sobre contractació administrativa o en normes administratives especials

 

- Durà a terme les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, cada dilluns a les 11.30 hores del matí, o al següent dia hàbil si aquest fos festiu.

- L’alcalde/essa podrà convidar la resta dels membres de l’Equip de Govern amb delegacions generals o específiques a participar en les deliberacions de les sessions de la Junta de Govern Local amb veu i sense vot.

TINÈNCIES D’ALCALDIA i MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL

  • 1r tinent d'alcaldia: Fèlix Llorens i Palou
  • 2na tinenta d'alcaldia: Sílvia Ripoll Cayuela
  • 3ra tinenta d’alcaldia: Olga Simarro Rojas
 
La Junta de Govern Local que, presidida per l'alcalde president, està integrada pels membres de l'Ajuntament següents:
 
  • Sr. Fèlix Llorens i Palou, primer tinent d'alcaldia.
  • Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, segona tinenta d'alcaldia.
  • Sra. Olga Simarro Rojas, tercera tinenta d'alcaldia
  • Sr. Miguel Angel Muñoz Sánchez, regidor.
  • Sr. Lluís Espada Cantó, regidor.
 

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris integrades per membres de la Corporació.

Actualment a l'Ajuntament de Roses hi ha constituïda una comissió informativa permanent genèrica del Ple, a la qual s’adscriuran tots els regidors de la corporació, respectant-se la proporcionalitat de l’article 58.3. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 125.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), i que tractarà tots els assumptes de competència del Ple.

La Comissió Informativa permanent durà a terme les seves sessions ordinàries amb periodicitat mensual, els dijous anterior a la celebració del Ple ordinari de cada mes natural, a les 13:00 hores, sense perjudici de dur a terme les sessions extraordinàries que calguin. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s'ajornaria al següent dia hàbil.

Aquesta comissió actuarà també com a Comissió Especial de Comptes.

Accions del document