Joventut
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal 
17480 ROSES
Telèf.:  972 25 24 00

 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ ESTIU JOVE 2021


1. PREINSCRIPCIÓ   I   PAGAMENT   DE   MATRÍCULA:  

Empadronats a Roses: del  17 al 21 de maig de 2021

Resta de joves: del 24 al 28 de maig de 2021


Dates de les preinscripcions
:  

Empadronats a Roses: del  17  al  21 de maig de 2021.

Resta de joves: del 24 al 28 de maig de 2021.

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9:00h del dilluns 17 de maig),  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat .

Procediment :    es farà la preinscripció  a l’Estiu Jove de juliol i/o agost i el pagament de  la/les matrícules  corresponents.

Persones  amb  dret  a  bonificació : 

-La Sol·licitud de bonificació s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

-En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

 -El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 17 al 21 de maig de 2021 per als joves empadronats a Roses i del 24 al 28 de maig de 2021 per a la resta de joves).

-Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

-Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es prioritzarà la inscripció d'aquells joves els pares o tutors dels quals hagin de treballar els dos i no puguin tenir cura durant l'hroari de l'Estiu Jove. Aquesta circunstancia s'acreditarà amb un certificat de convivencia i una còpia dels contractes d'ambdós.
  • Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d'espera.

 

IMPORTANT  :

 En aquelles activitats en que s’hagi de realitzar sorteig, els preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l'interessat, però, no es procedirà a la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.


2. INSCRIPCIÓ  DEFINITIVA


Dates inscripció  juliol i agost : 
     De l'1 al 4 de juny de 2021.

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9:00h del dimarts 1 de juny) ,  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat

      


 

3. PAGAMENT  DE  LES  PREINSCRIPCIONS  I  INSCRIPCIONS  DE  JULIOL  I  AGOST


Termini de pagament : 
  El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol com per al mes d'agost finalitza el dia 28 de maig de 2021.

El termini de pagament de les quotes per l'Estiu Jove dels mesos de juliol i agost será el 4 de juny.

 

Procediment  :    En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Linia Oberta” de la Caixa o desde qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

  

MOLT   IMPORTANT:
         -  Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
         -  En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Documentació que cal aportar

1. Si el nen/a s’inscriu per primera vegada s’haurà d’adjuntar durant el període de preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.

2. Documentació indispensable per formalitzar la inscripció**:

En aplicación de les recomanacions sanitàries (COVID-19) per fer efectiva la inscripció, els interessats hauran de presentar la documentació que es requereixi des de la Direcció General de Joventut i d'acord amb l'estat de la pandèmia.

MOLT IMPORTANT;

**Si no es presenten aquests documents, s'invalidarà la inscripció i es perdrà la plaça.

 

Accions del document