Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

Roses posa't guapa - accessibilitat (programa 17)

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT D'EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL DE ROSES - programa 17

 Roses Posa't Guapa - accessible

CONVOCATÒRIA 2024 OBERTA del dia 01.04.2024 al 31.05.2024

BASES:  Programa 17 2024_Roses posa't guapa_Accessibilitat

CONVOCATÒRIA: Convocatòries de les subvencions 2024 — Ajuntament de Roses

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA: Edictes BOP Girona d'aprovació de les convocatòries de subvencions 2024

 

- El termini de presentació de sol·licituds del 2024 és: del 01.04.2024 al 31.05.2024 (ambdós inclosos).
- Procediment de subvenció: concurrència no competitiva.
- La petició s'ha de presentar via telemàtica.
- OBRES SUBJECTES A LLICÈNCIA: La llicència urbanística ha d'estar concedida a posteriori de l'1 de juny de l'exercici anterior, ha d'estar vigent, no caducada.
OBRES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA: La comunicació d'obres s'ha d'haver presentat amb posterioritat a l'1 de juny del 2023 o bé simultàniament a la petició de subvenció; i les obres s'han d'ajustar a la normativa urbanística vigent.
OBRES QUE DERIVIN D'UNA ORDRE D'EXECUCIÓ.
- No són objecte de subvenció les obres amb llicència urbanística atorgada, les comunicacions prèvies d'obres presentades i les ordres d'execució dictades, de data anterior a l'1 de juny del 2023.

- L'import de la subvenció és del 40% del pressupost elegible amb un límit màxim per edificació de 6.000 € i un mínim de 600 € (corresponent a un pressupost de 1.500 €).

 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ:

Engloba el nucli antic (claus 2A, 2B, 2C, 2D i 2R) i 5A, eixample urbà i suburbà (claus 3,4 i 5) i els edificis plurifamiliars admesos amb la normativa vigent de la resta del municipi. Per veure el plànol cliqueu aquí.

 

1. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA PETICIÓ DE SUBVENCIÓ:

Sol·licitud de la subvenció (instància genèrica) acompanyada de la següent documentació:

1)  Document del NIF/NIE de la persona sol·licitant.

2)  Document del NIF/NIE de la persona representant, si s'escau.

3)  Acreditació de la representació, si s'escau.

4) Doc. S1. Declaracions i documentació a aportar

5) Doc. S2. Memòria de l'activitat programa 17 (Roses posa't guapa_Accessibilitat)

6) Doc. S3. Pressupost de l'activitat programa 17 (Roses posa't guapa_Accessibilitat)

7) Declaració de dades fiscals i autorització de transferències per a pagaments (en el cas de primera petició o en cas de modificació de les dades existents)

8) En el cas de presentar la Declaració de dades fiscals: també cal aportar, com acreditació del compte, una fotocòpia de la llibreta d'estalvi, o xec, o extracte bancari on consti el nom de la persona titular i el codi IBAN.

9) Reportatge fotogràfic a color de l'actuació objecte de subvenció (s'hagi o no realitzat l'actuació).

10) Quan el pressupost de l’actuació superi la quantia de 40.000 euros previst per a contractes menors d’obres, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromès per a l’execució de l’obra, tret que per les característiques especials del contracte no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que la realitzin. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia. Quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s’hauria de justificar expressament en una memòria, d’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11) L'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), en el cas que sigui preceptiu.

COM PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: Video-tutorial de presentació electrònica de documents


2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ (en el cas de subvencions concedides):

Instància de justificació de la subvenció (instància genèrica) acompanyada de la següent documentació:

1) Annex J1. Declaracions i documentació per a la justificació de la subvenció amb aportació de justificants de despesa (programa 17 Roses posa't guapa_Accessibilitat) i 18 Roses posa't guapa_Façanes)

2) Annex J2. Memòria de l'activitat

3) Annex J3. Compte justificatiu programa 17 (Roses posa't guapa_accessilitat)

4) Annex J4. Relació classificada despeses programa 17 (Roses posa't guapa_accessibilitat)

5) Factures de les despeses generades per les obres executades, que hauran de complir amb els requisits establerts pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6) L'acreditació dels pagaments mitjançant la presentació d'extractes o justificants bancaris que acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de la persona subvencionada a favor del proveïdor corresponent.

7) Certificat final d'obres emès pel tècnic corresponent, si s'escau.

8) En cas d'instal·lació d'ascensors cal aportar el certificat d'alta de la posada en marxa i de compliment del reglament d'aparells elevadors amb marcatge CE.

9) Fotografies de la façana de l'edificació objecte de subvenció, on consti el suport econòmic de l'Ajuntament de Roses.

TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA:

De conformitat amb l’apartat 9.1 de les bases específiques del programa 17 “Roses posa’t guapa-accessibilitat”:

- En el cas d'obres finalitzades en el moment de concessió de la subvenció: Dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació de l’acord de l’aprovació de l’atorgament de la subvenció.

- En el cas d'obres no finalitzades en el moment de concessió de la subvenció: com a màxim fins al 31 d'agost de l'any posterior a l'exercici següent al de la concessió de subvenció (n+2).

RECONEIXEMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA:

Justificada la subvenció, el reconeixement de la seva obligació i corresponent pagament es realitzarà, en tot cas, a partir de l'exercici següent al de la concessió de subvenció, encara que la justificació es presenti dins el mateix exercici. 

 


PER VEURE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR CLIQUEU AQUÍ


És una subvenció de concurrència no competitiva. Programa 17.

Accions del document