Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 46 - A L'ÀMBIT DE LA UA7 DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 26.05.2004 | Donada conformitat CTU 02.02.2005 | Publicació DOGC 18.03.2005

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 26.05.2004 | Acord donada conformitat CTU 02.02.2005

Accions del document