Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 51 - QUE AFECTA L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 5 DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 15.12.2005 | Donada conformitat CTU 20.04.2006 | Publicació DOGC 07.07.2006

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 15.12.2005 | Acord donada conformitat CTU 20.04.2006

Accions del document