Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 54 - QUE AFECTA L'ÀMBIT DE LA UA 26 DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 27.07.2005 | Donada conformitat CTU 03.11.2005 | Publicació DOGC 31.03.2006

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 27.07.2005 | Acord donada conformitat CTU 03.11.2005

Accions del document