Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PROJECTE SIMPLIFICAT DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER CLOT DELS FRANQUETS NORD A SANTA MARGARIDA (GI20006EN)

El Projecte elaborat té per objecte identificar, definir i valorar les diferents intervencions necessàries per l’arranjament i pavimentació de la vorera ubicada just al costat del canal del carrer Clot dels Franquets Nord, a la urbanització de Santa Margarida, d’una llargada de 390 m i uns 2,25 m d’amplada.
Bàsicament consistirà en el recreixement del mur existent amb tres blocs de formigó prefabricat
armats, i posteriorment es terraplenarà l’esplanada actual en tres capes. La inferior serà d’un material adequat, posteriorment una capa de tot-ú i finalment el paviment de formigó amb acabat vist. Es realitzaran els passos de vianants adaptats per tal de fer la vorera accessible a ambdós costats del carrer. Als arbres es deixaran escossells de forma rectangular de 100 x 80 cm i es realitzaran els drenatges amb tubs en els passos d’aigua existents. Es finalitzarà amb la col·locació de 385 m de tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau de 1,2 m d'alçada.


 DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 11.11.2021


Imatges abans de fer les obres

 FOTO ACTUAL 01.jpg

FOTO ACTUAL 02.jpg

 

 

Accions del document