COL·LOCACIÓ D'UNA LÀPIDA EN UN NÍNXOL O EN UN COLUMBARI

Col·locació d'una làpida en un nínxol o en un columbari


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia 
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic de cementiri (veure art 61) 
 • Preu / taxes:

  a)         Censura i col·locació de làpida, en un sol nínxol

  124,93 €

  b)         Id. Una làpida ocupant dos Nínxols    

  166,46 €

  c)         Censura i col·locació de làpida en columbari

  82,47 €


  (*) Veure criteris per a la col·locació de làpides

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància (a nom del titular del nínxol o columbari). En el supòsit de què el titular sigui difunt, caldrà fer prèviament el canvi de titularitat del nínxol o del columbari. Veure a tràmits relacionats: Canvi de titularitat (...).
  2. 2- Justificant del pagament de les taxes en concepte de col·locació de làpida.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

   

 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia

 

 • Criteris de col·locació de làpida en NÍNXOLS

  • a) La làpida haurà d’ésser de pedra natural (marbre, granit, …) o materials similars.
  • b) El color de la pedra serà blanc.
  • c) La col·locació de la pedra es realitzarà de tal forma que aquesta quedi dins del marc arquitectònic del nínxol, sense que pugui sobresortir ni superiorment ni lateralment de la resta del pla de façana, ni tampoc sobresortir cap element complementari (gerros, balcons, ...). Pel cas dels nínxols de nova construcció, és a dir a partir del núm. 945 del pati 5è en endavant, la làpida es col·locarà a una profunditat màxima de 15 cm a comptar des del pla de façana dels nínxols.
  • d) La pedra de les làpides serà com a màxim per a dos nínxols consecutius; no està autoritzada la col·locació de làpides d’una peça per a tres o més nínxols (NOTA: si una làpida ocupa dos nínxols, les taxes a pagar seran les corresponents a la col·locació d'una làpida que ocupi dos nínxols). Les làpides únicament podran ser individuals pels nínxols del núm. 1029 en endavant.
  • e) Les làpides no podran ser protegides amb un marc de vidre o altres elements que formin finestra.

 

 

 • Criteris de col·locació de làpida en COLUMBARIS:
  • a) La làpida haurà d’ésser de pedra natural (marbre, granit, …) o materials similars.
  • b) El color de la pedra serà blanc.
  • c) La col·locació de la pedra es realitzarà de tal forma que aquesta quedi dins del marc arquitectònic del columbari, sense que pugui sobresortir ni superiorment ni lateralment de la resta de la façana, ni tampoc sobresortir cap element que formi part de la pedra (gerros, balcons ...).
  • d) Les làpides no podràn ser protegides amb un marc de vidre o altres elements que formin finestreta.


Accions del document