CONCESSIÓ D'UNA RESERVA D'ESPAI PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AMB COL·LOCACIÓ DE PLACA DE GUAL

Obtenir una reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles amb col·locació de placa de gual.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:  

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264, de 04.11.2003).
  - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).

 • Preu / taxes:

  Entrades de vehicles

   

          Expedient d’autorització per entrada de vehicles amb reserves d’espai amb placa de gual, per expedient.

   

  37,23 €

          Taxa per ocupació de la via pública (3 m.l.).

  62,12 €

          Transferència núm. compte: ES46 2100 0138 8702 0047 4394

   

Com es fa

  • Documentació necessària:
   • Si el sol·licitant és un PARTICULAR
   • Instància
   • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant 
   • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o del contracte d'arrendament del garatge
   • Plànol de situació
   • Manifestació expressa signada per qui demana la titularitat del gual de què l'ús no serà tarifat ni empresarial sinó únicament privatiu (es pot fer constar a la mateixa instància).
   • Justificant pagament taxes en concepte de tramitació d'expedient. (Núm. compte: ES46 2100 0138 8702 0047 4394)
   • En el cas que la vorera no estigui adaptada al pas de vehicles, com a condició prèvia a l'autorització, s'indicarà al sol·licitant que haurà d'executar, al seu càrrec, un gual amb peces prefabricades remontables davant l'accés de vehicles, de les establertes en el Catàleg d'elements urbans aprovat per l'Ajuntament. Per a l'execució d'aquest gual rebaixat, l'interessat haurà de comunicar prèviament l'execució de les obres mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada (comunicació prèvia d'obres).
   • Així mateix, si té instal·lats tubs de ferro o elements similars entre la vorera i la calçada, el sol·licitant els haurà d'enretirar, al seu càrrec, atès que no es pot col·locar cap obstacle a la calçada dels espais públics, ja que són elements il·legals i il·legalitzables.  

    

   •  Si el sol·licitant és una SOCIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS
   • Instància (en el supòsit d'un pàrquing comunitari: cal especificar el número de places).
   • Fotocòpia del NIF de la societat o comunitat
   • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant de la societat o comunitat
   • Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat (si és una comunitat de propietaris de l'acta de constitució) 
   • Acreditació de la representació (si no és la mateixa persona que s'esmenta a l'escriptura de constitució).
   • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o del contracte d'arrendament del garatge o pàrquing.
   • Plànol de situació
   • Manifestació expressa signada per qui demana la titularitat del gual de què l'ús serà no tarifat ni empresarial sinó únicament privatiu (es pot fer constar a la mateixa instància)
   • Justificant pagament taxes en concepte de tramitació d'expedient.
   • En el cas que la vorera no estigui adaptada al pas de vehicles, com a condició prèvia a l'autorització, s'indicarà al sol·licitant que haurà d'executar, al seu càrrec, un gual amb peces prefabricades remontables davant l'accés de vehicles, de les establertes en el Catàleg d'elements urbans aprovat per l'Ajuntament. Per a l'execució d'aquest gual rebaixat, l'interessat haurà de comunicar prèviament l'execució de les obres mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada (comunicació prèvia d'obres).
   • Així mateix,si té instal·lats tubs de ferro o elements similars entre la vorera i la calçada, el sol·licitant els haurà d'enretirar, al seu càrrec, atès que no es pot col·locar cap obstacle a la calçada dels espais públics, ja que són elements il·legals i il·legalitzables.
 
 • Documentació resultant:
  •  Notificació Decret Alcaldia.
  • Una vegada l'interessat ha efectuat el pagament de les taxes pels ml. d'entrada i sortida de vehicles de la reserva d'espai, pot passar per la Unitat de Serveis Jurídics (pl. Catalunya, 12, 3r. pis), a recollir la placa de gual en horari d'oficina (de dilluns a divendres, de 10 a 14 h).
 
 • Observacions:

Una vegada l'interessat ha recollit la placa de gual a l'Ajuntament i l'ha penjada davant la seva porta de garatge o pàrquing, la Policia Local  efectua la senyalització horitzontal a la calçada.


Accions del document