PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projectes d'obres d'iniciativa privada que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanísitica municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica. (cliqueu el link)

  Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  Preu: La taxa a autoliquidar per a aquest tràmit és:
  - Taxa projectes d'urbanització: 851,80 € 
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

  ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA.

  ** Els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:

  ** PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ:
  1) Formulari, degudament emplenat. 
  - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació; cal pagar a l'emplenar la instància).
  - Si la instància és a nom d'una persona física es pot presentar presencialment.
  2) Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link) 
  3) Documents del projecte d'urbanització (vegeu els documents clicant aquí).
  4) Documents del projecte d'obres bàsiques d'urbanització  (vegeu els documents clicant aquí).
  5) Una garantia del 12% del pressupost d'execució per contracte que consta al Projecte.

  ** PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ:
  1) Documentació tècnica a presentar per a la recepció d'obres d'urbanització a Roses  (vegeu la documentació clicant aquí
  Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.
   
 • Documentació resultant: Acta recepció urbanització


Normativa

- Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
- Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de l'Ajuntament de Roses (veure l'apartat "documents").
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Accions del document