TRASLLAT DE RESTES D'UN NÍNXOL A UN ALTRE DINS DEL MATEIX CEMENTIRI

Traslladar les restes inhumades en un nínxol del cementiri de Roses a un altre nínxol del mateix cementiri


Característiques

 • Tràmit: Decret 
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).
  • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, en caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, de 05.08.1999).
  • Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 32 i 35)
 • Preu / taxes:
  Per exhumació: 45,89 €
  Per inhumació:  45,89 €
  Reducció de restes i neteja de sepultura: 79,20 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància (l'ha de presentar el titular del nínxol). En el supòsit de què el titular sigui difunt, caldrà fer prèviament el canvi de titularitat del nínxol. Veure a tràmits relacionats: Canvi de titularitat (...).
  2. 2- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  3. 3- Justificant del pagament de les taxes en concepte d'exhumació, reducció de restes i inhumació .
  4. 4- Títols dels nínxols (del que es vol exhumar i del que es vol inhumar les restes)
  5. 5- En el supòsit de què el sol·licitant no sigui titular del nínxol en el qual demana inhumar les despulles, ha de presentar una autorització del titular del nínxol i fotocòpia del DNI d'aquest.

 

 • Documentació resultant:

  Notificació del Decret d'Alcaldia 

 • Observacions:

  Una vegada efectuat el trasllat de les despulles, l'interessat ha de passar pel Departament de Secretaria (pl. de Catalunya, 12, 3r), en horari d'atenció al públic (de 10 a 14 h), per recollir els títols dels nínxols.Accions del document