Ple de l'Ajuntament Ordinària  01/07/2013

Data:
2013/07/01 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20: 00 hores del DILLUNS, dia 1 de juliol de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Ordinària del 27.05.2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. CESSIÓ D’UN ÀLBUM FOTOGRÀFIC I UNA FOTOGRAFIA SOLTA DEL SENYOR JORDI MODAMIO CIVIT PER A LA SEVA DIGITALITZACIÓ I POSTERIOR INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

4. DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS DE QUATRE PLAQUES ESTEREOSCÒPIQUES DE VIDRE, PER PART DEL SENYOR RAFAEL PUIG SOLÉ, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

5. CONCEDIR A LA FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM UNA SUBVENCIÓ DE 18.000 € (DIVUIT MIL EUROS), PEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS I DESPESES GENERALS DE MANTENIMENT DELS TALLERS DE L’ENTITAT DE L’ENTITAT PER A L’ANY 2013 I APROVAR EL CONVENI PLURIANUAL (2013-2015) QUE CONSTA A L’EXPEDIENT, PEL QUAL ES REGIRÀ LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA

6. APROVACIÓ DE L’ADDENDA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PREU DEL CONVENI, DE DATA 7 D’ABRIL DE 2003 ENTRE TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. I L‘AJUNTAMENT DE ROSES, REFERENT A LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’UNA CÀMARA DE TELEVISIÓ PER A LA CAPTACIÓ I DIFUSIÓ D’IMATGES DE L’ENTORN GEOGRÀFIC I PAISATGÍSTIC DE ROSES.

7. RECUPERACIÓ D’OFICI DEL VIAL PÚBLIC SITUAT ENTRE L’AV. PORT CANIGÓ, NÚM. 15-31 I EL CANAL TRAMUNTANA DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA DE ROSES.

8. CONCEDIR A L’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE DE ROSES UNA SUBVENCIÓ DE DOTZE MIL EUROS ANUALS (12.000,00 €), EN CONCEPTE DE LES DESPESES DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DE TRES REPRESENTACIONS DELS PASTORETS DURANT LES FESTES DE NADAL, AIXÍ COM LA PRODUCCIÓ I REPRESENTACIÓ D’UNA OBRA DE TEATRE DURANT LA PRIMAVERA 2013.

9. CONCEDIR A PASCUAL ARTS MÚSIC, SLU, UNA SUBVENCIÓ DE CINQUANTA MIL EUROS ANUALS (50.000 €), EN CONCEPTE DE DESPESES DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL SONS DEL MÓN 2013, A L’ESPAI CULTURAL LA CIUTADELLA

10. ACCEPTAR EL MUTU ACORD EN LA DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PER A L’EXPROPIACIÓ DE PART DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ANTONI CANALS, NÚM. 96 I APROVAR LA PROPOSTA DE CONVENI DE MUTU ACORD.

11. MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CLAVEGUERAM I APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM”

12. PRECS I PREGUNTES


Roses, 18 de juny de 2013

L’Alcaldessa acctal.

Montserrat Mindan i Cortada

Acta

PDF document icon P20130701o-PDF.pdf — Document PDF, 183 KB (187781 bytes)

Accions del document