Exp. 2022/009091 Procés selectiu per a l'accés en propietat a dues places de monitor/a esportiu/va, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, en el marc dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 242 de data 21 de desembre de 2022

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2022, es va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés en propietat a dues places de monitor/a esportiu/va, mitjançant contractació laboral fixa i mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, en el marc dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal, grup C2.

 

Finalitzat el termini de deu dies hàbils d’esmenes i reclamacions contra la valoració provisional de mèrits de la fase de concurs i vist que cap aspirant n’ha presentat cap, la valoració provisional esdevé definitiva.

 

Finalitzades totes les proves selectives, el tribunal fa pública la llista ordenada d’aprovats amb les qualificacions finals dels aspirants i eleva a l’alcalde president de la corporació la proposta de contractació laboral fixa com a monitors/es esportius/ves dels aspirants que han superat el procés selectiu satisfactòriament i han assolit la millor qualificació entre tots els candidats.

 

El resultat del procés selectiu amb la llista d’aspirants per ordre de puntuació i la proposta del tribunal qualificador es fa públic en el tauler d’edictes electrònics municipal, per tal que pugui ser recorregut en alçada davant de l’alcalde president, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 11 de juny de 2024

Departament de Recursos Humans

 

Accions del document