Exp. 2022/011294 Procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça d'inspector de serveis territorials, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup C1.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 25 de 6 de febrer de 2023

Resum

 

L'Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2023, ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça d'inspector de serveis territorials, enquadrat a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C, subgrup C1, complement de destí 17, vacants a la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Roses, i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants o necessitats temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure. 

 

 

Finalitzada la fase d'oposició, el tribunal ha valorat els mèrits presentats pels aspirants que l'han superat, d'acord amb el barem que consta a l’apartat 13.2 de les bases i el tribunal fa pública la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal.

 

Finalitzat el termini de 10 dies hàbils d’esmenes i reclamacions, el tribunal farà pública la valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web municipal.

 

 

Roses, 5 de juny de 2023

Departament de Recursos Humans

 

Observacions

Termini de presentació d'esmenes i al·legacions contra la valoració provisional de mèrits: del 6 al 19 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Accions del document