Exp. 2023/010248 Procés selectiu per a l'accés a set places d'agent interí de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de reposició, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup C1.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 6 de data 9 de gener de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2023, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per seleccionar set places d’agent interí de la Policia Local per un període de sis mesos, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup de titulació C1, i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, per tal de cobrir possibles vacants o necessitats temporals que es puguin presentar en aquesta categoria, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

 

Finalitzat el reconeixement mèdic, obtingudes les qualificacions finals dels aspirants, revisada la documentació presentada durant el tràmit d’inscripció al procés selectiu i feta la comprovació que tots els aspirants reuneixen els requisits d’accés i les condicions de capacitat exigits a la base segona, el tribunal proposa a l’Alcaldia el nomenament com a funcionaris interins amb la categoria d’agent dels aspirants que han superat el procés selectiu de forma satisfactòria.

 

El tribunal fa pública la llista d’aprovats per ordre de puntuació, elevant a l’alcalde president de la corporació la proposta de nomenament com a funcionaris interins amb la categoria d’agents dels aspirants que han superat el procés selectiu satisfactòriament.

 

El resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats per ordre de puntuació i la proposta del tribunal qualificador es fa públic en el tauler d’edictes electrònics municipal, per tal que pugui ser recorregut en alçada davant l’alcalde president en el termini d’un mes des de la seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 13 de maig de 2024

Departament de Recursos Humans

Accions del document