Exp. 2023/010777 Procés selectiu per a l'accés en propietat a tres places d'agent de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup C1.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 38 de data 22 de febrer de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2024 es van aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a l’accés en propietat a tres places d’agent de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup de titulació C1, i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure.
 
Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 38 de data 22 de febrer de 2024 i l’anunci de la convocatòria del procés selectiu es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 9.112 de data 29 de febrer de 2024 i en el Butlletí Oficial de l’Estat número 55 de data 2 de març de 2024.

Realitzada el dilluns 10 de juny de 2024 la prova de coneixements del nivell B2 de la llengua catalana, es fan públiques les qualificacions dels aspirants que l’han realitzat. El tribunal convoca els aspirants que l’han superat i els exempts de realitzar-la el dimecres 19 de juny de 2024, a les 8.30 hores, a la pista annexa del pavelló poliesportiu municipal de Roses, situada a la carretera del Mas Oliva, núm. 39, per a la realització del primer, segon i tercer exercici de la fase d’oposició (prova de cultura general, prova de coneixements professionals i prova d’aptitud física).

 

Es recorda als aspirants, que de conformitat amb la base vuitena, abans de la realització de la prova d’aptitud física, els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. Així mateix, de conformitat amb la base segona, apartat c), en el certificat hi ha de constar l’alçada de l’aspirant. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.


  
Roses, 10 de juny de 2024 

Departament de Recursos Humans 

Accions del document