Exp. 2024/000481 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a d'administració general, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mobilitat interadministrativa, grup A1.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 38 de data 22 de febrer de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2024, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a d'administració general, enquadrada en l'escala d'administració general, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, mitjançant el sistema de concurs de mobilitat interadministrativa.

 

Reunit el tribunal qualificador el dia 15 de maig de 2024, realitzada la valoració de mèrits de la fase de concurs i vist que l’únic aspirant admès no s’ha presentat a l’entrevista personal a la qual estava convocat, quedant exclòs del procés selectiu, el tribunal qualificador proposa DECLARAR DESERT el procés de selecció de referència, atès que cap aspirant l’ha superat.

 

Aquest resultat es fa públic a la pàgina web i en el tauler d’edictes electrònics municipal.

 

La proposta del tribunal qualificador podrà ser recorreguda en alçada davant de l’alcalde president, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 17 de maig de 2024

Departament de Recursos Humans

Accions del document