Exp. 2024/000719 Procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça d'auxiliar administratiu/va i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure, grup C2.

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 38 de data 22 de febrer de 2024

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2024 es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a l'accés en propietat a una plaça d'auxiliar administratiu/va, enquadrada a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.

 

Finalitzat el termini per a la presentació de mèrits, el tribunal qualificador fa públiques les qualificacions provisionals dels aspirants, establint un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònics municipal.

 

Roses, 12 de juny de 2024

Departament de Recursos Humans

 

Observacions

Termini per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits: del 13.06.24 al 27.06.24, ambdós inclosos.

Accions del document