Pla de mesures antifrau

 Logo_NextGenLogo_PRTR

  

L’Ajuntament de Roses va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data 30 de març de 2022. Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament, amb el compromís establert tant al Pla d’Actuació Municipal (2019-2023) com a l’Estratègia Integral de Govern Obert, per tal de configurar un model de governança basat en el Bon Govern i la Bona Administració, i que incorpora com a valors la integritat i l’ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i de totes les persones que hi contribueixen.

Aquest Pla s'ha elaborat d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, que obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i d'acord amb l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que exigeix la redacció d'un pla de mesures antifrau a cada organisme executor de fons del MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

El MMR és la peça angular del paquet de mesures Next Generation EU, que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Objectiu del Pla 

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau és doble. Per una banda ha de guiar les actuacions que dugui a terme l’Ajuntament com a entitat executora dels fons (MRR), per tal de garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea, i assegurar que la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat assignades, i per altra banda, constitueix un marc regulatori i d’actuació general que permet avançar en la política de l’Ajuntament de tolerància zero amb el frau i la corrupció, compromís que s’ha de fer extensiu a tot el personal que presta els seus serveis a la corporació, com a peça necessària per la construcció d’un Sistema d’Integritat institucional.

El Comitè Antifrau 

Per assegurar la correcta aplicació de les mesures que preveu, el Pla de Mesures Antifrau  designa un Comitè Antifrau, integrat per personal de l’Ajuntament amb capacitació suficient per al desenvolupament de les funcions que li han estat assignades. 

Accions del document