Normativa legal

  • Llei 38/2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions

  • Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions

  • Ordre EHA / 1434/2007 , de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions a l'àmbit del sector públic estatal.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Accions del document