Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00   Extensió 554
E-mail: administracioesports@roses.cat

Quotes i tarifes


Aquí trobareu tota la informació relativa a les quotes dels casals municipals,  activitats esportives i instal·lacions esportives i abonaments individuals per a grups organitzats.

 

Aquí podeu descarregar les "ORDENANCES FISCALS 2024"

 

G) Casals municipals      
CASALS MUNICIPALS
Casal de setmana Santa
a) Servei d’activitats, per casal 53,00 €
Casals municipals d’estiu (Juliol i Agost)
b) Matrícula, per mes o quinzena, per aplicar a totes les activitats 26,50 €
  Mes Quinzena
c) Casal esportiu (només matins) 69,00 € 42,50 €
d) Casal infantil (només matins) 69,00 € 42,50 €
e) Tardestiu (només tardes) 69,00 € 42,50 €
f) Casal Esportiu + Tardestiu (matí + tarda) 132,50 € 69,00 €
g) Casal Infantil + Tardestiu (matí + tarda) 132,50 € 69,00 €
h) Servei d’acollida de 8,00 a 9,00 h (de dilluns a divendres) 25,50 € 16,00 €
Estiu jove
i) Matrícula, per mes 26,50 €
j) Servei d’activitats, per mes 132,50 €
Aventura Jove
k) Matrícula, per mes 26,50 €
l) Servei d’activitats, per mes 132,50 €
Casal de Nadal  
m) Servei d’activitats, per casal 53,00 €

 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.
S’estableix una bonificació del 20% en les quotes del servei d’activitats:
a. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.
b. Per als fills de famílies nombroses
c. Per a membres de famílies monoparentals
d. Per als fills i/o filles de persones vídues.
e. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.
Es podrà gaudir d’una exempció de pagament de l’import, encara que hi hagi deute en període executiu en la unitat de convivència, en els casos on els equips d’atenció primària del departament d’acció social estiguin realitzant una intervenció familiar de manera continuada, previ informe dels serveis socials que així ho justifiqui en base a la situació de risc i de necessitat del servei dels menors, i sempre després d’intentar que es realitzi el pagament del deute o l’ajornament i/o fraccionament en els termes establerts al tercer paràgraf de l’article 25 de l’Ordenança General 1, de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.
No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.
El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció.
La preinscripció o matrícula en els Casals Municipals d’Estiu i Estiu Jove suposarà una inscripció inicial a l’activitat, i, en el seu cas, reserva de plaça. En aquelles activitats en que les preinscripcions superin el nombre de places ofertades i s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula. En cas de renúncia de l’interessat, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.
Saló infantil de Nadal
n) Entrada al Saló infantil de Nadal, per dia 4,00 €
Servei de menjador
o) Servei de menjador, mensual 122,00 €
p) Servei de menjador, quinzenal 65,00 €
q) Servei de menjador eventual, per dia 6,50 €

banner esports

Tarifes instal·lacions esportives i abonaments individuals per a grups organitzats

 

1. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES    
Pavelló poliesportiu  
a) Pista Transversal, per hora o fracció (màxim 90 €/dia) 31,71 €  
b) Pista Longitudinal, per hora o fracció (màxim 150 €/dia) 52,85 €  
c) Abonament individual temporada (d’octubre a juny) per grups organitzats i autoritzats (1 sessió setmanal) 56,51 €  
Estadis Municipals “Mas Oliva” i “La Vinyassa”  
d) Per hora o fracció (màxim 230 €/dia) 80,84 €  
e) Per hora o fracció, mig camp – futbol 7- (màxim 135 €/dia) 47,57 €  
f) Suplement per llum artificial, per hora o fracció 32,66 €  
Pista polivalent  
g) Per hora o fracció (màxim 90 €/dia) 31,71 €  
h) Abonament Individual temporada (d’octubre a juny) per grups organitzats i autoritzats (1 sessió setmanal) 40,18 €  
Servei de dutxes i vestidors  
i) Utilizació del servei de dutxes i vestidor sense ús de l’espai esportiu, per vestidor i hora o fracció 21,14 €  
Gaudiran d’exempció en el pagament, les utilitzacions de les instal·lacions esportives municipals:

- Els Clubs i entitats esportives del municipi inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes, per la realització d’entrenaments i competicions oficials, d’acord amb els corresponents calendaris federatius.

- Les escoles i instituts del municipi de Roses, per a la realització de les seves activitats lectives d’educació física i esport escolar.

- Els cossos de seguretat amb base en el municipi de Roses, per a la realització de les activitats dirigides al manteniment de la condició física dels seus agents en actiu.

- Les entitats esportives que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat lucrativa, quan així ho determini la llicència atorgada.

 

 

Accions del document