Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 18 - AFECTA LA NORMATIVA DE LES PARCEL·LES COSTAT DE MAR, SUBZONES (5) I (6)

Aprovació definitiva CTU 23.09.1998 | Donda conformitat CTU 28.09.1999 | Publicació DOGC 3022 24.11.1999

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 23.09.1998  |  Acord donar conformitat CTU 28.09.1999

Accions del document