Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 43 - DEL PLA GENERAL PER AL CANVI DE ZONIFICACIÓ D'UNA FINCA SITUADA AL MAS BOSCÀ DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 04.11.2003 | Donada conformitat CTU 26.05.2004  |  Publicació DOGC 16.07.2004

DOCUMENT

Acord donada conformitat CTU 26.05.2004

Accions del document