Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESPIGÓ TRANSVERSAL D'ESCULLERA, PER A L'ESTABILITZACIÓ DE LA PLATJA DE LA PUNTA (GI16002EN)

L’objecte del projecte és definir i valorar les obres necessàries per l’estabilització de la platja de la Punta d’acord amb les conclusions i propostes del “Estudi de solucions per a estabilitzar la platja de la Punta”, així com de l’ “Informe de Cartografia Bionòmica”, en compliment de les obligacions de la concessió del port esportiu de Roses. Bàsicament les obres d’estabilització, incloses en domini públic ZMT (zona marítimo-terrestre), consisteixen en la realització de dues (2) actuacions diferenciades, i que són:
Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera de Ginjolers. Aquesta acció disminueix la quantitat d’energia reflectida que potencialment pot entrar a la platja de la Punta , i per tant contribuirà a augmentar la seva estabilitat. Construir un dic martell de cota de coronació ±0,00 m respecte el nivell mig del mar, adossat transversalment al dic diapasó est esmentat de la riera Ginjolers, d’una longitud de 80 m.


DOCUMENT 1 MEMÒRIA

DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENTS 3 PLEC DE CONDICION, 4 PRESSUPOST I 5 PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLENTARISDOCUMENT 5 PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

DOCUMENT 6 DOCUMENT AMBIENTAL PER L'AVALUACIÓ AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Aprovació inicial decret 2257 11.07.2020

 

 

Accions del document