COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT AMBIENTAL I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Comunicació prèvia d’obertura?

Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a règim de llicència i d’altres, les que es considera que tenen un menor impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de Comunicació prèvia d’obertura.

Són les tipificades en l’annex III de la Llei 20/2009.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Centres veterinaris.
 • Fleques amb forns de potència superior a 7,5 KW.
 • Carnisseries amb obrador.
 • Tallers de reparació mecànica quan no disposen d’instal·lacions de pintura i tractament de superfície.
 • Fusteries, ebenisteries i similars.
 • Fabricació de mobles.
 • Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars.
 

 

Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia?

Simplement, un cop adequat el local (en base la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que s'hagin de fer) cal comunicar l'obertura de l'establiment presentant tota la documentació que es detalla més avall. (Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan la documentació presentada sigui completa i hagi fet efectiu el pagament de les taxes municipals corresponents).

En el cas que faltin documents o informació necessària, no es podrà considerar correctament formalitzada la Comunicació, i per tant el desenvolupament de l'activitat no es podrà considerar legitimat.

Trobareu més informació al respecte d'aquesta qüestió a l'apartat de Com es fa.


Característiques

Unitat tramitadoraÀrea de Medi Ambient

 

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. 

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

   • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
    IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 870200474394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

   • Si es fa de manera presencial, amb tarjeta de crèdit o dèbit.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit és la següent:

- Tramitació del procediment de Comunicació prèvia d'obertura ambiental (LPCA)  

 

        474,73 €

- Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis substancials, de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura             

 

        474,73 €

- Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura          

 

        192,81 €

- Tramitació del procediment de transmissió d'activitat sotmesa a comunicació prèvia d'obertura ambiental

 

        121,52 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.


Com es fa

Documentació necessària per a la formalització de la Comunicació prèvia d'obertura d'activitats ambientals

Formulari de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat ambiental degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
 
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
  3. Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal•lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
  4. Certificacions ambientals específiques per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
  5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.
  6. Declaració d’impacte ambiental.
  7. En matèria de prevenció d'incendis:
   • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  8. Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.  
  9. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
  10. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi. 
  11. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
  12. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  13. Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.
  14. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
 
 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat ambiental:

Formulari de Comunicació de transmissió d'activitat ambiental, degudament emplenat.  

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
  3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 
 

Documentació necessària per tramitar la modificació d'una activitat ambiental

1. Si la modificació és substancial cal presentar el formulari de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat ambiental degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la documentació indicada en el paràgraf referent a la formalització de la Comunicació prèvia d'obertura d'activitats ambientals.
 
2. Si la modificació és no substancial cal presentar el formulari de Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Memòria tècnica amb plànols indicant les modificacions projectades i justificant la no substancialitat de les modificacions.  
 

Termini de resolució

No hi ha resolució en la comunicació d'obertura i de canvi de titularitat. Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

En cas de modificacions d'activitats i dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial. Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència

 

Silenci administratiu

No opera en la comunicació d'obertura i de canvi de titularitat

Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.


DocumentsAccions del document