LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS HOSTALERES

Ocupació temporal o permanent amb taules, cadires, quioscs o instal.lacions anàlogues que constitueixen l'activitat hostalera, de terrenys de domini públic municipal.


Característiques

Òrgan de resolució: L'atorgament de llicències és competència de l'alcalde/alcaldessa qui podrà delegar en la Junta de Govern Local conforme a la legislació vigent (atès l'article 24.1 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses).

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit. 

En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Podran sol.licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal amb terrasses de vetlladors, els titulars d'establiments d'hostaleria de caràcter permanent, excloent-se els establiments tals com venda de fruita seca, llaminadures i anàlegs que puguin expedir refrescs o gelats, per no considerar-se hostalers.

Normativa legal: Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses

Preu: Les taxes  que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària 

IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
- OVP + el nom i número de carrer de l'activitat.

 • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

- Taxa de tràmit d'autorització de la via pública 

 

 17,14 €

- Taxa d'ocupació de la via pública hostalera segons taula següent:

 

   

Marquesines

- Categories especial i A, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

115,43 €

- Categories B i C, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

92,88 €

Terrasses, taules i cadires

- Categoria especial, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

81,17 €

- Categoria A, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

72,73 €

- Categoria B, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

67,76 €

- Categoria C, per m2 o fracció i any (mínim de 4 m2)

 

33,85 €

 

- Taxa d'ocupació de la via pública amb tendal (per ml o fracció i any.)*

 

8,27 €  

*La taxa relativa a ocupació de vol de la via pública amb tendals, només s'aplicarà en aquells casos en què el sòl sobre el qual es realitza l'ocupació no tributi per cap altre concepte.

(Vegeu categoria fiscal de les vies públiques a l'annex de l'Ordenança fiscal general núm. 1, cliqueu aquí) 

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL.LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS. 

 

Termini de la llicència:

El procediment per a la resolució de cada expedient tindrà un termini d'1 mes, passat el qual la sol.licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu (art. 24)

 

Vigència de la llicència

Les llicències exposades en el Títol i i en l'article 21 del Títol II d'aquesta ordenança s'atorgaran per un any natural i s'entendran tàcitament prorrogades en els mateixos termes en anys successius si cap de les parts, Ajuntament i interessat, comunica per escrit o l'altra, abans de l'1 de gener  la seva voluntat contrària a la pròrroga.
Les modificacions en les condicions de les llicències s'hauran de sol.licitar dintre del termini comprès entre l'1 de gener i el 28 de febrer de cada any.
És requisit d'eficàcia de la llicència disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent amb les condicions i l'import que correspongui segons l' ordenança.

 

Extinció de la llicència:

La llicència es considerarà extingida per les raons següents:

   1. Renúncia del titular de la llicència o no renovació de l’Ajuntament, dintre del termini establert en l'Ordenança.
   2. Revocació de l’Ajuntament per motius d’interès públic, acreditat en l’expedient corresponent, amb audiència de l’interessat. 
   3. Revocació de l’Ajuntament per incompliment de les condicions de la llicència i/o de les normes establertes en aquesta Ordenança i, especialment:
    1. Per falta de pagament de la taxa corresponent.
    2. Per canvi de negoci o de la titularitat de l’establiment.
    3. Per circumstàncies sobrevingudes que, d’haver existit, n’haguessin motivat la denegació inicial.

Com es fa

Documentació necessària:

Model d'instància genèrica correctament emplenat.

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Annex associat a una sol·licitud de llicència per a la ocupació de la via pública per establiments hostalers (per veure model cliqueu aquí).
   • Cal descarregar l'esmenat annex, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud de llicència.
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  3. Plànol delineat a escala i acotat de la superfície de la terrassa i de tots els seus elements proposats, amb indicació o senyalització dels elements urbans existents o a prop de la terrassa.
  4. Fitxa tècnica dels elements per ocupar la via pública (Cal que inclogui model, material, color, dimensions,...).
  5. Fotografies de la zona a ocupar (com a mínim dues) fetes en angles diferents. 

 Requisits per obtenir la llicència d'ocupació de la via pública

  1. Disposar de la llicència d’activitat o haver formalitzat la corresponent comunicació prèvia/declaració responsable per l’activitat en qüestió.
  2. Que el titular no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament, més enllà del període de pagament voluntari.
  3. Disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent amb les condicions i l'import que correspongui segons aquesta ordenança.

 Documentació resultant:

Notificació del decret d'alcaldia d'atorgament de llicència d'ocupació i plànol segellat per part de l'Ajuntament.

Termini de resolució

El termini per resoldre la sol·licitud és de 1 mes.

Silenci administratiu

Un cop transcorregut aquest termini la sol·licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.
Accions del document