COMUNICACIO D'INICI D'ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB PROJECTE TÈCNIC I CERTIFICAT I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT

Què és una Comunicació d'inici d'una activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat? 
Són activitats que per les seves característiques tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.
 
Les activitats econòmiques amb projecte tècnic i certificat estan relacionades en la segona columna de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.
 
A tall d'exemple hi trobem:
 
 • Comerços a l'engròs i al detall (botigues de roba, sabateria, bijuteria, carnisseria) de més de 120 m2 i menys o igual a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2.000 m2
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals, comptables...) gestories,  de més de 500 m2.
 • Restaurants i bars de menys o igual  de 500 m2 i d'aforament menor o igual a 500 persones.
 • Bars musicals amb un aforament inferior a 150 persones.
 • Perruqueries i salons d'estètica entre 120 m2 a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2000 m2.
 • Menjars preparats, rostisseria entre 120 m2 a 750 m2. En cas de tenir cuina en tots els casos.
 • Immobiliàries de més de 500 m2.
 • Activitats de fotografia de més de 120 m2.
 • Lloguer de motos i vehicles amb zones d'ús administratiu, de més de 500 m2, L'aparcament no pot estar sobre la primera planta i si està sota edifici la superfície serà menor o igual a 750 m2 o en qualsevol cas entre 500 i 2.000 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives entre 120 a 500 m2.

 

EXCEPCIÓ ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Si es tracta d’una activitat d’allotjament turístic aquest formulari no és l’adequat. L’habilitació d’aquests establiments es realitza a través dels formularis específics que trobareu aquí.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica amb projecte tècnic i certificat?

Mitjançant la comunicació prèvia d'obertura, l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica amb projecte tècnic i certificat, de les incloses a la segona columna de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris pel seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens detriment que s'iniciï un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui correcta.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient

Lloc de presentació

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

En el supòsit que s'actuï per mitjà d'un intermediari caldrà que es validi prèviament a través del procediment que marqui el Canal Empresa 

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

 • Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307- 31 de desembre de 2020).
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

Forma de pagament: El pagament cal fer-lo efectiu mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma electrònica) per  mitjà dels mitjans següents:

1.-Transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

2.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:  

- Tramitació del procediment de Comunicació prèvia d'obertura de baix risc (annex II Llei 16/2015)  

 

        474,73 €

- Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura          

 

        234,84 €

- Tramitació del procediment de transmissió d'activitat sotmesa a comunicació prèvia d'obertura

 

        121,52 €

 

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar una comunicació d'inici d'una activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat? 

 
Amb la Comunicació cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
  3. Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
  4. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis").
  5. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
  6. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
  7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 
 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica de baix risc:

Formulari de Comunicació de canvi de titularitat activitats, degudament emplenat.  

Amb la Comunicació cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
   3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 

Documentació necessària per tramitar la modificació d'una activitat econòmica de baix risc:

Formulari de Comunicació de modificació d'inici d'una activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat degudament emplenat, d’acord amb el model normalitzat assenyalant en l’apartat Tipologia, "Modificació d'una activitat existent".
 
 
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
 
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
   3. Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
   4. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis").
   5. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
   6. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
   7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 
 

Termini de resolució

No hi ha resolució. La comunicació prèvia presentada d’acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació prèvia d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.Accions del document