COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BAIX RISC I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT

Què és una Comunicació Prèvia d'obertura d'una activitat econòmica de baix risc? 
Són activitats que per les seves característiques tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.
 
Les activitats econòmiques de baix risc estàn relacionades  en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 
A tall d'exemple hi trobem:
 
 • Comerços a l'engrós i al detall (botigues de roba, sabateria, bijuteria, carnisseria) de més de 120 m2 i menys o igual a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2.000 m2
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals, comptables...) gestories,  de més de 500 m2.
 • Restaurants i bars de menys o igual  de 500 m2 i d'aforament menor o igual a 500 persones.
 • Bars musicals amb un aforament inferior a 150 persones.
 • Hotels amb capacitat inferior a 20 places.
 • Perruqueries i salons d'estètica entre 120 m2 a 750 m2 sota edificis i altres casos, entre 120 i 2000 m2.
 • Menjars preparats, rostisseria entre 120 m2 a 750 m2. En cas de tenir cuina en tots els casos.
 • Inmobiliàries de més de 500 m2.
 • Activitats de fotografia de més de 120 m2.
 • Lloguer de motos i vehicles amb zones d'ús administratiu, de més de 500 m2, L'aparcament no pot estar sobre la primera planta i si està sota edifici la superfície serà menor o igual a 750 m2 o en qualsevol cas entre 500 i 2.000 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives entre 120 a 500 m2.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica de baix risc?

Mitjançant la comunicació prèvia d'obertura, l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses a l'Annex II de la Llei de simplificació un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris pel seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens detriment que s'inicii un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui correcta.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient 

Lloc de presentació:Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. 

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal

 • Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 •  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú

Forma de pagament: El pagament cal fer-lo efectiu mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) per algun dels següents mitjans:

1.- Amb targeta bancària: El pagament amb targeta bancària s’ha de fer a través de la passarel·la de pagament que es troba a la web municipal i a la qual podeu accedir al següent enllaç:
https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html

2.-Per transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

                 IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

 En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

 A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

3.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:  

- Tramitació del procediment de Comunicació prèvia d'obertura de baix risc (annex II Llei 16/2015)  

 

        449,13 €

- Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis substancials, de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura             

 

        449,13 €

- Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura          

 

        182,41 €

- Tramitació del procediment de transmissió d'activitat sotmesa a comunicació prèvia d'obertura

 

        114,97 €

 

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar la comunicació prèvia d'activitat econòmica de baix risc:

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
  3. Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
  4. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis").
  5. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
  6. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
  7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 
 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica de baix risc:

Formulari de Comunicació de trànsmissió d'activitat econòmica de baix risc, degudament emplenat.  

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
   3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 

Documentació necessària per tramitar la modificació d'una activitat econòmica de baix risc:

Formulari de Comunicació prèvia d'obertura d'activitat econòmica de baix risc d’acord amb el model normalitzat assenyalant en l’apartat Tipologia, "Modificació d'una activitat existent".
 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
 
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
   3. Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
   4. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre tècnic d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis").
   5. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
   6. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
   7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 
 

Termini de resolució

No hi ha resolució. La comunicació prèvia presentada d’acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació prèvia d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front per tractar-se d'una conducta tipificada com a infracció greu, segons l'article 8 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, sancionable amb una multa de 6.000 euros a 20.000 euros, atenent els criteris de proporcionalitat en matèria sancionadora establerts amb caràcter general per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front. 

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.


Documents
Accions del document