LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA D'ACTIVITATS RECREATIVES - ESPECTACLES PÚBLICS I COMUNICACIÓ DE CANVI TITULARITAT.

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Llicència ? 
Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei i Reglament d’Espectacles i activitats recreatives. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a Comunicació prèvia d’obertura, i d’altres, les que es considera que tenen un major impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de Llicència. Són les que NO reuneixen els requisits de l’article 124 del Decret 112/2010. 

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Bars, restaurants, restaurants-bar, amb un aforament potencial superior a 500 persones o 500 m2.
 • Discoteques, sales de ball, discoteques de juventut. 
 • Bars-restaurants musicals amb aforament potencial superior a 150 persones.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Llicència ?

Les activitats classificades sotmeses a Llicència d’obertura per la llei d’activitats recreatives, prèviament (o simultàniament) a la llicència d’obra (comunicació prèvia, obra menor o obra major), en funció de les actuacions que calgui realitzar), han d’obtenir la Llicència municipal corresponent. El tràmit s’inicia aportant la documentació detallada més avall. 

Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Llicència municipal ? 

Cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu els formularis a tal efecte. 
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis, s’hi continua exercint la mateixa activitat i aquesta s’ha sotmès als controls periòdics segons la normativa que li és d’aplicació. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major)  en funció de les actuacions que calgui realitzar). En el cas que la modificació representi un canvi substancial de l’activitat, cal realitzar un nou tràmit de Llicència.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient 

Òrgan de resolució: Alcaldia 

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina  d'assistència  en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal

  • Capítol segon (a partir art. 95) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2016)
 

Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària

       IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

 En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents: 

- Tramitació de procediment de llicència municipal d'obertura d'activitat recreativa i/o espectacles (permanent) en local de pública concurrència. (s/ Llei espectacles i act. recreatives).

642,56 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis substancials de les activitats recreatives

642,56 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats sotmeses a comunicació prèvia d'obertura recreatives

234,84 €

- Procediment de transmissió de llicència municipal d'activitat recreativa i/o espectacles en local de pública concurrència.

389,32 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13, article 6 s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar la llicència d'activitat recreativa:   

Formulari de llicència d'obertura d'activitat recreativa degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a la Llei i Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
   Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
   1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
   2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
   3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
   4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
  3. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 30/2015, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
  4. Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental
  5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
  6. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
  7. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
  8. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
  9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
  10. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
  11. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
  12. Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.
  13. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau
  14. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau) 

En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat de llicència d'activitats recreativa:

Formulari de Comunicació de transmissió de llicència d'activitat recreativa, degudament emplenat.  
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
  3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

 Termini de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

 Silenci administratiu

Negatiu.
 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.


DocumentsAccions del document