DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITAT ECONÒMICA INNÒCUA I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT.

Què són les "activitats econòmiques innòcues" ?

Són activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns.

Les activitats econòmiques innòcues estan relacionades en l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Comerç a l'engròs i al detall (botigues de roba, cosmètica, bijuteria ...) amb una superfície inferior o igual a 120 m2.
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals o comptables...) de menys o igual de 500 m2.
 • Perruqueries, salons d'estètica de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de fotografia (revelatge i venda) de menys o igual de 120 m2.
 • Reparació d'ordinadors, electrodomèstics, rellotges, calçat, mobles... de menys o igual de 120 m2. 
 • Lloguer de vehicles sense aparcament de menys o igual de 500 m2.
 • Venda de menjar i begudes sense consum ni obrador en el local de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives de menys o igual de 120 m2.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica innòcua ?

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació, un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens perjudici que s'iniciï un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui completa.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient

Lloc de presentació

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actuï per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

 • Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. (DOGC núm. 6920, de data 24 de juliol 2015)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

Forma de pagament: El pagament cal fer-lo efectiu mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) per algun dels següents mitjans:

1.- Amb targeta bancària: El pagament amb targeta bancària s’ha de fer a través de la passarel·la de pagament que es troba a la web municipal i a la qual podeu accedir al següent enllaç:

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html

2.-Per transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

3.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Declaració responsable per l'obertura d'activitats econòmiques innòcues  

 

449,13 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis substancials  de les activitats econòmiques innòcues

 

449,13 €

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Declaració  responsable d'obertura d'activitats econòmiques innòcues

 

94,50 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis no
  substancials de les activitats econòmiques innòcues

 

78,69 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar una declaració responsable d'obertura d'activitat econòmica innòcua

Formulari de Declaració responsable d'activitat econòmica innòcua degudament emplenat. 

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
S’haurà de declarar responsablement:
   1. Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
   2. Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment. 
   3. Que es disposa d’un contracte d’assegurances vigent que dóna cobertura a la responsabilitat civil de l’activitat referida i es compromet a mantenir aquestes circumstàncies fins al cessament de l’activitat
   4. Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic. 
   5. Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   6. Que les dades consignades a la declaració són certes.
 Amb la instància cal adjuntar-hi la següent documentació:
 
  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua:

Formulari de Comunicació de trànsmissió d'activitat econòmica innòcua, degudament emplenat.  

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Declaració responsable d'activitat econòmica innòcua d’acord amb el model normalitzat assenyalant en l’apartat Tipologia, "Canvi de titularitat de l’activitat". Cal declarar:
   1. Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment i que no s'han modificat les condicions de l'establiment establertes en el darrer certificat tècnic existent per l'activitat, si se'n disposa. 
   2. Que es disposa d’un contracte d’assegurances vigent que dóna cobertura a la responsabilitat civil de l’activitat referida i es compromet a mantenir aquestes circumstàncies fins al cessament de l’activitat
   3. Que en cas d'actuar com a representant legal, que es disposa de tots els poders necessaris per tramitar la sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   4. Que les dades consignades a la declaració són certes.
  3. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
  4. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 
 
 

Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica innòcua

Formulari de Declaració responsable d'activitat econòmica innòcuad’acord amb el model normalitzat assenyalant en l’apartat Tipologia,  "Modificació de l’activitat". 

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
S’haurà de declarar responsablement:
   1. Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
   2. Que es disposa d’un nou certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment. 
   3. Que es disposa d’un contracte d’assegurances vigent que dóna cobertura a la responsabilitat civil de l’activitat referida i es compromet a mantenir aquestes circumstàncies fins al cessament de l’activitat
   4. Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   5. Que les dades consignades a la declaració són certes.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
 
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

 

Silenci administratiu

No opera.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Altra informació d'interès

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front per tractar-se d'una conducta tipificada com a infracció greu, segons l'article 8 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, sancionable amb una multa de 6.000 euros a 20.000 euros, atenent els criteris de proporcionalitat en matèria sancionadora establerts amb caràcter general per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.


Documents
Accions del document