Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITAT ECONÒMICA INNÒCUA I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITAT ECONÒMICA INNÒCUA I COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT.


Què són les "activitats econòmiques innòcues" ?

Són activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns.

Les activitats econòmiques innòcues estan relacionades en l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Comerç a l'engròs i al detall (botigues de roba, cosmètica, bijuteria ...) amb una superfície inferior o igual a 120 m2.
 • Oficines, despatxos professionals (juristes, arquitectes, enginyers, assessors fiscals o comptables...) de menys o igual de 500 m2.
 • Perruqueries, salons d'estètica de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de fotografia (revelatge i venda) de menys o igual de 120 m2.
 • Reparació d'ordinadors, electrodomèstics, rellotges, calçat, mobles... de menys o igual de 120 m2. 
 • Lloguer de vehicles sense aparcament de menys o igual de 500 m2.
 • Venda de menjar i begudes sense consum ni obrador en el local de menys o igual de 120 m2.
 • Activitats de manteniment físic i esportives de menys o igual de 120 m2.

 

Què cal fer per poder obrir una activitat econòmica innòcua ?

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació, un cop adequat el local (en base a la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) i declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents, sens perjudici que s'iniciï un procediment que permeti l'esmena de defectes o mancances en cas que la documentació presentada no sigui completa.


Característiques

 • Unitat tramitadora:           Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució:         Alcaldia
 • Lloc de presentació:      Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: 
  • Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

   (DOGC núm. 6920, de data 24 de juliol 2015)

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2016)

 • Preu:  Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectivess per algun dels mitjans següents:
   • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
    IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 870200474394
   • Si es fa de manera presencial, amb tarjeta de crèdit o dèbit.
   • Altres sistemes de pagament: domiciliació bancària.


  Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Declaració responsable per l'obertura 
  d'activitats econòmiques innòcues
  

449,13 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis substancials 
 
de les activitats econòmiques innòcues

449,13 €

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Declaració
  responsable d'obertura d'activitats econòmiques innòcues

157,49 €

- Procediment de modificació, derivat de canvis no
  substancials
de les activitats econòmiques innòcues

78,69 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

 • Termini màxim de durada del procediment:
 • Efectes del silenci:

Com es fa

 • Documentació necessària per tramitar una declaració responsable d'obertura d'activitat econòmica innòcua

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement

  1. Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
  2. Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment. 
  3. Que es disposa d’un contracte d’assegurances vigent que dóna cobertura a la responsabilitat civil de l’activitat referida i es compromet a mantenir aquestes circumstàncies fins al cessament de l’activitat
  4. Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic. 
  5. Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  6. Que les dades consignades a la declaració són certes.

   

 • Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la comunicació.

  • Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat
  • Comunicació de canvi de titularitat amb declaració responsable d'activitat innòcua
  • Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat signada tant per l'antic titular com pel nou
  • Fotocòpia del DNI/NIF del titular
  • Fotografies de la façana de l'activitat
  • Declaració responsable conforme no s'han modificat les condicions de l'establiment establertes en el darrer certificat tècnic existent.


Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

 

 • Documentació resultant:


  Accions del document

  © Ajuntament de Roses 2013
  Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
  Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

  Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet