Calendari del contribuent 2024

 

 

CONCEPTE

PERÍODE

TERMINIS D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI

DATA DE COBRAMENT DELS REBUTS DOMICILIATS

SERVEI LLAR D’INFANTS

mensual

 

mensual 5 de cada mes

TRANSPORT ESCOLAR

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, CLAVEGUERAM, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS

trimestral

trimestral

PARADES DE TAXI

anual

del 1 de març

al 15 de maig

15 de maig 

 

ENTRADA DE VEHICLES

CEMENTIRI MUNICIPAL

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS

de l'1 de juny

al 31 d'agost

30 de juny (35%)

31 d'agost (35%)

31 d'octubre (30%)

 

En els rebuts domiciliats amb import menor de 120 €, la data de cobrament serà el 31 d'agost.

En els rebuts domiciliats amb pagament únic, la data de cobrament serà el 31 d'agost. Aquesta forma de pagament s'haurà de sol·licitar abans del 15 de maig.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (IBI URBANA)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS (IBI RÚSTICA)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

OCUPACIÓ COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA

MERCAT SETMANAL

MERCAT COBERT

 

FORMES I LLOCS DE PAGAMENT

 

a) Si s’ha facilitat la domiciliació :

 • El rebut es carregarà en el compte, d’acord amb el calendari especificat. El càrrec dels rebuts domiciliats fraccionats es realitzarà els dies 30 de juny (35 %), 31 d'agost (35 %) i 31 d'octubre (30 %), respectivament.
 • En cas de devolució de la primera fracció es deixarà sense efecte el fraccionament concedit, procedint a carregar en compte la totalitat del rebut el dia 31 d'agost. La devolució de la segona fracció comportarà l'anul·lació del pagament fraccionat, considerant vençuda automàticament la tercera fracció i s'exigirà la totalitat del deute pendent en via de constrenyiment.
 • Queden exclosos d'aquest fraccionament els rebuts domiciliats d'import inferior a 120 €. En aquests casos el càrrec en compte s'efectuarà el dia 31 d'agost.

b) Si no s’ha facilitat la domiciliació:

 • A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’Ajuntament, amb el tríptic o avís de pagament, que són : CaixaBank, BBVA, Santander i Banc de Sabadell. Si d'algun concepte no haguéssiu rebut l'avís, podeu demanar-ne una còpia a la unitat de Recaptació.

 • Als caixers "Servicaixa"

 • Per internet, accedint al portal de pagaments d'impostos locals de CaixaBank (català, castellà) o a través de la pàgina web municipal http://www.roses.cat/tramits/pagament-dimpostos-on-line, pagament d'impostos on-line.


DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS


La domiciliació s’ajustarà als següents requisits:

 1. L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació de rebuts en el compte del que és titular o en el compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.
 2. Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins a 20 dies abans de la data de cobrament dels rebuts domiciliats. Finalitzat aquest període la domiciliació produirà efectes a partir de l’exercici o fracció següent.
 3. La domiciliació es podrà sol·licitar, modificar o anul·lar, omplint el corresponent imprès:
  • A les oficines municipals o a les entitats col·laboradores amb la recaptació municipal.
  • Mitjançant comunicació telemàtica
  • Per correu electrònic: recaptacio@roses.cat
 4. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o període que s'autoritza, s'entrendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes tributaris periòdics (de padró) i en els successius períodes.
 5. Els càrrecs dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats es realitzarà en les dates assenyalades en el calendari del contribuent.
 6. L'Ajuntament podrà anul·lar d'ofici la domiciliació bancària d'un contribuent en cas de reiterades devolucions de rebuts, prèvia comunicació a l'interessat.
 7. L'ordre de domiciliació bancària s'entendrà vàlida per un període indefinit mentre no sigui anul·lada per l'interessat o rebutjada per l'entitat de crèdit.

 

Els pagaments s’entendran realitzats en la data de càrrega en el compte de la domiciliació, considerant-se justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de crèdit on es trobi domiciliat el pagament.

Si el contribuent considera que el càrrec és indegut i sol·licita la seva retrocessió, es resoldrà la reclamació amb la màxima agilitat, i, en el cas que s’escaigui, es procedirà a la devolució en el termini més breu possible.

Quan per motius no imputables a l’obligat al pagament no es realitzi el càrrec en compte dels rebuts domiciliats o es realitzi fora de termini, no s’exigiran ni recàrrec, ni interessos de demora.

L’Ajuntament procedirà a la recaptació dels rebuts domiciliats impagats per la via de constrenyiment. 

Accions del document