Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Atenció a la Infància

 

És un dels àmbits d'actuació dins el marc dels serveis socials bàsics dirigit a la detecció, prevenció i tractament de les situacions de risc dels menors de 18 anys i les seves famílies. Aquestes actuacions són portades a terme per els/les educadors/es socials de l'equip bàsic d'atenció social en coordinació amb els/les treballadors/es socials.

S'intervé per qualsevol acció i/o omissió que comprometi la satisfacció de les necessitats bàsiques dels infants i adolescents i/o dificultin el seu desenvolupament integral i el benestar en tots els nivells per part dels seus progenitors, tutors o guardadors legals.

Té la funció de:

  • Rebre i analitzar les demandes de possibles situacions de rics i/o dificultat de les pròpies famílies o bé, a través d'altres serveis, professionals i institucions que atenen als infants i adolescents.
  • Valorar i intervenir en totes les situacions de risc i de promoure les mesures i els recursos d'atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar aquesta situació de desprotecció
  • Informar, orientar i assessorar als infants i adolescents i a les seves famílies de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.
  • Elaborar, fer el seguiment i l'avaluació del pla de treball educatiu individual i familiar en coordinació amb els altres professionals i/o serveis que intervenen amb el mateix nucli familiar tot potenciant els factors de protecció amb que compta la pròpia família i l'entorn.
  • Aplicar i avaluar el tractament de suport en l'entorn personal, familiar i social dels infants i adolescents i les seves famílies.
  • Tramitar propostes de derivació als serveis social d'atenció especialitzada d'acord amb la resta de membres de l'equip.

 

Totes les persones som responsables del benestar de la nostra infància formant part d'un sistema global de protecció de la mateixa. Qualsevol ciutadà que tingui el coneixement o bé la sospita d'una situació de risc, maltractament i/o desemparament envers un infant i/o adolescent té l'obligació de comunicar-ho.

Organismes públics on s'ha de comunicar una possible situació de risc de menors:

Accions del document