Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PROJECTE D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL·LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS, C/OSLO (PU20009EN)

L’objecte del projecte és construir una passarel·la per a vianants a sobre de la Riera Ginjolers, a l’alçada del carrer Oslo, per comunicar la urbanització del Mas Oliva amb el nucli urbà de Roses.
La tipologia de passarel·la escollida és d’estructura de perfils d’acer estructural de diferents seccions, la barana serà a base de barres circulars d’acer “corten” orientades inclinades i de forma aleatòria. El paviment es preveu de taulons de fusta sintètica, fixats a l'estructura amb cargols d’inoxidable sobre rastells.
Als extrems de la passarel·la, es preveu construir unes rampes per a persones de mobilitat reduïda, a més d’uns trams d’escala amb tres graons.
Per facilitar-ne l’accés des del carrer d’Oslo, costat més urbà, es preveu crear una placeta que ocuparà l’actual franja d’aparcaments, pavimentada amb formigó acabat raspallat, amb bancs i arbres. També es desplaçarà una lluminària existent, des de la qual es connectaran les noves balisses que il·luminaran el paviment de la passera.


Contractista adjudicatari: COAYPA Obres i Serveis, SL | Pressupost adjudicació de l'obra: 141.303,80 €

Inici de les obres:  08.02.2023 | Termini d'execució de les obres: 4 mesos | Finalització de les obres: 14.06.2023


DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENT 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT 4 PRESSUPOST

DOCUMENT 5 PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Aprovació definitiva JGL 27.10.2022


 Imatges estat actual

 FOTO INICIAL.jpg

Imatges de l'obra finalitzada

FOTO FINAL 1   FOTO FINAL 2

Accions del document