SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol.licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Quines activitats estàn sotmeses a l'informe previ en matèria d'incendis?

 • Magatzems industrials sotmesos al Reglament de seguretat contra incendis d'establiments industrials i inclosos a l'Annex II de la Llei 3/2010.
 • Comerços a l'engròs i al detall (botigues de roba, basars...), tant locals individuals com conjunts de locals comercials, si tenen una superfície total construïda superior a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda superior als 2.000 m².
 • Hotels de més de 20 places.
 • Menjars preparats, rostisseria si tenen una superfície total construïda superior a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda superior als 2.000 m².
 • Lloguer de motos i vehicles si estan en segona planta o més, si tenen una superfície total construïda superior a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda superior als 2.000 m².
 • Activitats de manteniment físic i esportives si tenen una superfície total construïda superior a 500 m².

Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient

Òrgan de resolució: Generalitat de Catalunya.  

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol.licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents: 

              •  Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària 
                 IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Incendis + el nom i número de carrer de l'activitat.

              • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

La taxa a autoliquidar per aquest tràmit és la següent, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 10 article 5 E) n):

- Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa 

 

 78,69 €


Com es fa

Documentació necessària per a sol.licitar l'informe previ en matèria d'incendis

Formulari de sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis correctament emplenat.

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

 

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
   2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) (1 còpia)
   3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) (1 còpia) 
   4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis signat per un tècnic competent. (2 còpies paper i 1 CD)
 
Termini de resolució
 
El termini per resoldre la petició d’informe és de dos mesos.
 
 
Silenci administratiu
 
En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.
 
 
Vies de reclamació
 
Les ordinàries del procediment administratiu.

DocumentsAccions del document