LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL I COMUNICACIÓ DE CANVI TITULARITAT.

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Llicència ? 
Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a Comunicació prèvia d’obertura, i d’altres, les que es considera que tenen un major impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de Llicència. Són les tipificades en l’annex II de la Llei 20/2009.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Tallers de reparació mecànica de vehicles a motor que fan operacions de pintura
 • Càmpings 
 • Bugaderia industrial
 • Instal.lacions i activitats de neteja de vehicles
 • Gasolineres

 

Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Llicència ?

Les activitats classificades sotmeses a Llicència d’obertura per la Llei Ambiental, prèviament (o simultàniament) a la llicència d’obra (comunicació prèvia, obra menor o obra major), en funció de les actuacions que calgui realitzar), han d’obtenir la Llicència municipal corresponent. El tràmit s’inicia aportant la documentació detallada més avall.


Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Llicència municipal ?
Cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu models normalitzats a tal efecte.
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis, s’hi continua exercint la mateixa activitat i aquesta s’ha sotmès als controls periòdics segons la normativa que li és d’aplicació. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major)  en funció de les actuacions que calgui realitzar). En el cas que la modificació representi un canvi substancial de l’activitat, és possible que calgui realitzar un nou tràmit de Llicència.


Característiques

Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient 

Òrgan de resolució: Alcaldia 

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina  d'assistència  en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica

Normativa legal

  • Títol III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2016)
 

Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària

      IBAN AJUNTAMENT ROSES:  ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat. 

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents: 
 

 - Tramitació de procediment de llicència ambiental (o adequació) municipal (annex II LPCA).

 

675,22 €

 - Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis substancials, de les activitats sotmeses a Llicència ambiental     

675,22 €

 - Tramitació del procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de les activitats sotmeses a Llicència ambiental 

 

234,84 €

 - Procediment de transmissió de llicència ambiental municipal (annex II LPCA).  

389,32 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, establerta a l'Ordenança fiscal núm. 13 article 6, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat. 


Com es fa

Documentació necessària per tramitar llicència municipal ambiental

Formulari de llicència d'activitat ambiental degudament emplenat. 

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
 Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 
 

1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).

2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent. Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:

1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.

3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.

3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

4. Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.

5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

6. Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.

7. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.

8. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.

9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

10. En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.

11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (Aquesta, si escau, es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

 

Documentació necessària per tramitar el canvi de titularitat de la llicència municipal ambiental

Formulari de Comunicació de transmissió de llicència d'activitat ambiental, degudament emplenat.  

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

 1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
 2. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant
 3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

 

Documentació necessària per tramitar la modificació d'una activitat ambiental

1. Si la modificació és substancial cal presentar el formulari de llicència d'activitat ambiental degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on-line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la documentació indicada en el paràgraf referent a la Documentació necessària per tramitar llicència municipal ambiental.
 
2. Si la modificació és no substancial cal presentar el formulari de Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
 Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
 1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
 2. Memòria tècnica amb plànols indicant les modificacions projectades i justificant la no substancialitat de les modificacions.  

 

Termini de resolució

La resolució de sol·licitud de llicència ambiental es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

No hi ha resolució en la comunicació de canvi de titularitat.

En cas de modificacions d'activitats i dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial. Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial. Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

 

Silenci administratiu

La no resolució i notificació en el termini de sis mesos en la sol·licitud de llicència ambiental, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l’interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

No opera en la comunicació de canvi de titularitat

Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.


DocumentsAccions del document