Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / LLICÈNCIA MUNICIPAL (AMBIENTAL | ACTIVITAT RECREATIVA | ESPECTACLE | EXTRAORDINÀRIA) I CANVI TITULARITAT.

LLICÈNCIA MUNICIPAL (AMBIENTAL | ACTIVITAT RECREATIVA | ESPECTACLE | EXTRAORDINÀRIA) I CANVI TITULARITAT.

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Llicència ? 
Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 o de la Llei d’Espectacles   i  activitats recreatives. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a Comunicació prèvia d’obertura, i d’altres, les que es considera que tenen un major impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de règim de Llicència. Són les tipificades en l’annex II de la Llei 20/2009, i les que NO reuneixen els requisits de l’article 124 del Decret 112/2010.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Bars, restaurants, restaurants-bar i bars musicals, amb un aforament potencial superior a 500 persones o 500 m2  (activitats recreatives/espectacles en establiments de pública concurrència.)
 • Discoteques i bars musicals amb aforament potencial superior a 150 persones.
 • Tallers de reparació mecànica de vehicles a motor que fan operacions de pintura
 • Càmpings 
 • Bugaderia industrial
 • Instal.lacions i activitats de neteja de vehicles


Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Llicència ?

Les activitats classificades sotmeses a Llicència d’obertura, ja sigui per la llei ambiental o per la d’activitats recreatives, prèviament (o simultàniament) a la llicència d’obra (comunicació prèvia, obra menor o obra major) , en funció de les actuacions que calgui realitzar), han d’obtenir la Llicència municipal corresponent. El tràmit s’inicia aportant la documentació detallada més avall.

Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Llicència municipal ?
Cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu models normalitzats a tal efecte.
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis, s’hi continua exercint la mateixa activitat i aquesta s’ha sotmès als controls periòdics segons la normativa que li és d’aplicació. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major)  en funció de les actuacions que calgui realitzar). En el cas que la modificació representi un canvi substancial de l’activitat, és possible que calgui realitzar un nou tràmit de Llicència.


Característiques

 • Unitat tramitadora : Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució : Resolució d'alcaldia
 • Lloc de presentació : Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Títol III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Capítol segon (a partir art. 95) del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Preu / taxes 

Tramitació de procediment de llicència ambiental (o adequació) municipal (annex II LPCA).

638,81 €

Tramitació de procediment de llicència municipal d'obertura d'activitat recreativa i/o espectacles (permanent)       
en local de pública concurrència. (s/ Llei espectacles i act. recreatives).

607,91 €

 Procediment de llicència municipal per a espectacles i activitats recreatives amb caràcter extraordinari.
(s/ Llei espectacles i act. Recreatives).

607,91 €

Procediment de transmissió de llicència ambiental municipal (annex II LPCA).

368,33 €

Procediment de transmissió de llicència municipal d'activitat recreativa i/o espectacles en local de
pública concurrència.

157,49 €

La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat:


Com es fa

 • Documentació necessària per tramitar llicència municipal d'activitats recreatives

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la sol.licitud de llicència:

  • Instància
  • Declaració responsable signada per tècnic i titular conforme la documentació en format paper i en suport informàtic presentada són coincidents
  • Declaració responsable signada pel tècnic, conforme el tècnic que subscriu la documentació tècnica és competent en la matèria i disposa de la pòlissa de responsabilitat civil vigent
 • Documentació necessària per tramitar el canvi de titularitat de la llicència ambiental d'act. recreatives

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la sol.licitud de llicència.

  • Instància
  • Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat signada tant per l'antic titular com pel nou
  • Declaració responsable per signar el titular conforme disposa d'un contracte d'assegurances vigent

 • Documentació necessària per tramitar llicència municipal ambiental

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la sol.licitud de llicència

  • Instància
  • Si, s'escau, informe urbanístic favorable segons l'article 39 i 60 LPCAA (1 còpia)
  • Declaració responsable signada per tècnic i titular conforme la documentació en format paper i en suport informàtic presentada són coincidents.
  • Declaració responsable signada pel tècnic, conforme el tècnic que subscriu la documentació tècnica és competent en la matèria i disposa de la pòlissa de responsabilitat civil vigent

    

   • Documentació necessària per tramitar el canvi de titularitat de la llicència municipal ambiental

    Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

    En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la llicència.

    • Instància
    • Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat signada tant per l'antic titular com pel nou .
    • Declaració responsable per signar el titular conforme disposa d'un contracte d'assegurances vigent 

    

   • Documentació necessària per tramitar una autorització municipal d'act. recreat. amb caràcter extraordinari

    Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

    En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la sol.licitud d'autorització.

    • Instància
    • Declaració responsable signada per tècnic i titular conforme la documentació en format paper i en suport informàtic presentada són coincidents.
    • Declaració responsable signada pel tècnic, conforme el tècnic que subscriu la documentació tècnica és competent en la matèria i disposa de la pòlissa de responsabilitat civil vigent.


    Accions del document

    © Ajuntament de Roses 2013
    Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
    Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

    Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet